Werken - 290534-2019

Submission deadline has been amended by:  414172-2019
21/06/2019    S118

Hrvatska-Požega: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2019/S 118-290534

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Nacionalni registracijski broj: 57790565988
Poštanska adresa: Vodovodna 1
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR049 Požeško-slavonska županija
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dijana Vuković
E-pošta: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefon: +385 34312457
Telefaks: +385 34312480
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.tekija.hr
Adresa profila kupca: www.tekija.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0024595
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega - Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega

Referentni broj: 8/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i jamčani rok za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta od 33 500 ES za aglomeraciju Požega s poljima za ozemljavanje mulja u svemu prema uvjetima ugovora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 47 384 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
45252130 Oprema uređaja za otpadne vode
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR049 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja radova je postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i okolni teren u gradu Požega. Detalji o mikrolokaciji uređaja su dani u knjigama 3 i 5 ovog DON-a.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i jamčeni rok za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta od 33.500 ES za aglomeraciju Požega s poljima za ozemljavanje mulja u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (Fidic Žuta knjiga).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamčani godišnji operativni troškovi Postrojenja u vidu potrošnje električne energije za biološko pročišćavanje otpadnih voda / Ponder: 20 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1: Glavni projektant i projektant građevinskog dijela projekta / Ponder: 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2: Projektant tehnologije i voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 60 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 47 384 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 1155
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Sporazum o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude, Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, Jamstvo za povrat avansa, Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Razdoblju odgovornosti za nedostatke (Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku), Sredstvo osiguranja za postizanje jamčenog godišnjeg operativnog troška.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sredstva za financiranje radova koji su predmet ovog postupka javne nabave osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske.

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvođača, podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave će se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18); Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 118/14), pravilnicima, hrvatskim i stranim normama i tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članka 316. i 317. ovog Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/06/2019