Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 290562-2021

11/06/2021    S112

Italië-Ispra: Operationele ondersteuning voor het onderhoud en de technische ontwikkeling van INSPIRE-componenten en artefacten

2021/S 112-290562

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 — Digital Economy
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: I-21027
Land: Italië
E-mail: jrc-ispra-dir-b-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8645
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operationele ondersteuning voor het onderhoud en de technische ontwikkeling van INSPIRE-componenten en artefacten

Referentienummer: JRC/IPR/2021/OP/1370
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De beoogde opdracht omvat de technische ondersteuning van verschillende operationele activiteiten met betrekking tot het onderhoud en de implementatie van INSPIRE, naast de duurzaamheid en de invoering van opensourcetools in het kader van het gemeenschappelijke dienstenplatform dat is gedefinieerd in het kader van het DIGITAL-programma, alsook het onlangs goedgekeurde INSPIRE-werkprogramma voor de periode 2021-2024.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Operationele ondersteuning voor het onderhoud en de technische ontwikkeling van INSPIRE-componenten en artefacten.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/07/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze vooraankondiging maakt de intentie van de aanbestedende dienst bekend om in de toekomst een oproep tot inschrijving te publiceren. Op dit moment zijn er geen verdere gegevens of documenten beschikbaar. Geïnteresseerde ondernemers wordt verzocht zich op het in punt I.3) vermelde adres in te schrijven om op de hoogte te worden gehouden van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht en van alle aanbestedingsstukken, waaronder het bestek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/06/2021