Dostawy - 290564-2020

Wyświetl widok skrócony

22/06/2020    S119

Polska-Warszawa: Modernizacja sieci

2020/S 119-290564

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Górzyńska-Gortat
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004476
Faks: +48 225004782

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.strazgraniczna.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miejsce realizacji dostaw sprzętu i/lub oprogramowania stanowiących przedmioty zamówienia w poszczególnych częściach (1–4) zamówienia: 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, POLSKA

Kod NUTS PL911 Miasto Warszawa

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie przepisów rozdziału 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp – jako postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – w trybie przetargu ograniczonego (zgodnie z art. 131h ust. 1 cyt. ustawy).
2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części.
3. W ramach realizacji części 1, 2 i 3 zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
4. Przedmiotem zamówienia objęto:
a) w części 1 zamówienia: zakup pamięci masowej w postaci macierzy dyskowych typu AFA (All-Flash Array) z funkcjonalnością wirtualizacji zewnętrznej pamięci masowej i przełączników Fibre Channel wraz z ich instalacją i uruchomieniem. Wykonawca zapewni gwarancję i wsparcie serwisowe dla dostarczonych urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
b) w części 2 zamówienia: dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń serwerowych (serwerów stelażowych typu I i typu II). Wykonawca zapewni gwarancję i wsparcie serwisowe dla dostarczonych urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
c) w części 3 zamówienia: dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych (w tym: systemów pamięci masowej z funkcjonalnością deduplikacji, bibliotek taśmowych oraz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych). Wykonawca zagwarantuje wsparcie serwisowe i gwarancję dla dostarczonych urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
d) w części 4 zamówienia: dostawę, instalację i uruchomienie teleinformatycznych urządzeń sieciowych – przełączników sieciowych. Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe i gwarancję dla dostarczonych urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
5. Końcowy termin realizacji zamówienia określono w następujący sposób:
1) w częściach 1–3 zamówienia:
a) zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie 56 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 10 grudnia 2020 r.;
b) zamówienie objęte prawem opcji musi zostać wykonane w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r.;
2) w części 4 zamówienia – zamówienie musi zostać wykonane w terminie 56 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 10 grudnia 2020 r.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32428000 Modernizacja sieci, 32420000 Urządzenia sieciowe, 32422000 Elementy składowe sieci, 32424000 Infrastruktura sieciowa, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), 48820000 Serwery

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 674 910,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena (dotyczy części 1, 2, 3 i 4 zamówienia). Waga 60
2. Ilość pamięci Cache (dotyczy części 1 zamówienia). Waga 40
3. Czas naprawy (dotyczy części 2 zamówienia). Waga 20
4. Gwarancja i wsparcie techniczne (dotyczy części 2 i 4 zamówienia). Waga 20
5. Dostawa biblioteki w technologii LTO8 (dotyczy części 3 zamówienia). Waga 40
6. Czas naprawy (dotyczy części 4 zamówienia). Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
57/BF/BŁiI/19
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2019/S 237-582502 z dnia 9.12.2019

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: „Zakup infrastruktury pamięci masowych oraz sieci SAN”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.6.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Matic S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 300 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-819
Państwo: Polska
E-mail: office@matic.com.pl
Tel.: +48 225439000
Faks: +48 225439001
Adres internetowy: https://matic.com.pl/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 591 388,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 388 040,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: „Zakup infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.6.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Advatech Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Cloudware Polska Sp. z o.o. (partner konsorcjum)
Adres pocztowy: ul. Klecińska 123
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 54-413
Państwo: Polska
E-mail: info@advatech.pl
Tel.: +48 717726600
Faks: +48 717985775
Adres internetowy: https://advatech.pl/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 657 290,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 031 655,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Serwis oferowanych serwerów stelażowych
Część nr: 3 - Nazwa: „Zakup systemu kopii zapasowych wraz z licencjami na oprogramowanie”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.6.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Matic S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 300 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-819
Państwo: Polska
E-mail: office@matic.com.pl
Tel.: +48 225439000
Faks: +48 225439001
Adres internetowy: https://matic.com.pl/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 958 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 744 888,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: „Zakup infrastruktury sieci LAN”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.6.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
E-mail: biuro@integratedsolutions.pl
Tel.: +48 500941464
Faks: +48 225563992
Adres internetowy: https://integratedsolutions.pl/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 255 600,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 510 327,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Porozumienie finansowe nr 76/PL/2020/FBW dotyczące projektu nr PL/2020/PR/0076 „Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej dofinansowywanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.6.2020