Tjenesteydelser - 290657-2019

21/06/2019    S118

Danmark-Valby: Rengøring af kontorer

2019/S 118-290657

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Trafikselskabet Movia
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: GL. Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Jannik Krag
E-mail: jka@moviatrafik.dk
Telefon: +45 51307118

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108601032.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/108601032.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/108601032.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation: Udbud af rengøring i Valby & Herlev

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90919200 Rengøring af kontorer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Movia udbyder nærværende aftale med ønske om at den nye aftale træder i kraft den 1.1.2020.

Den nye aftale er en 4-årig aftale med mulighed for 12 måneders forlængelse.

Der er i aftalen beskrevet mulighed for optioner på bl.a. økologisk frugtservice.

Movia ønsker at indgå en aftale med 1 leverandør.

Der skal rengøres omkring 6 297 m2 i Valby og 709 m2 i Herlev.

Tryk her https://permalink.mercell.com/108601032.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
90911100 Rengøring af lokaler
90911300 Vinduespudsning
90919100 Rengøring af kontorudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Movia udbyder nærværende aftale med ønske om at den nye aftale træder i kraft den 1.1.2020.

Den nye aftale er en 4-årig aftale med mulighed for 12 måneders forlængelse.

Der er i aftalen beskrevet mulighed for optioner på bl.a. økologisk frugtservice.

Movia ønsker at indgå en aftale med 1 leverandør.

Der skal rengøres omkring 6 297 m2 i Valby og 709 m2 i Herlev.

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på rengøring og tilknyttede ydelser. De tilknyttede ydelser i denne aftale omfatter:

— Rengøring,

— Vinduespolering,

— Rengøring af IT udstyr,

— Måtteservice,

— Opvasker i kantinen,

— Affaldshåndtering,

— Frugtlevering,

— Rensning af kaffemaskiner,

— Kopimaskine - opfyldning af papir.

Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i Bilag A.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere til 4 aktører. I tilfælde af at antallet af egnede ansøgende aktører overstiger ovenstående antal, vil ordregiver udvælge de bedste aktører ud fra ansøgernes økonomiske & tekniske formåen, som dokumenteret ved fremsendte soliditetsgrad og 3 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Hovedrengøring

- Robotstøvsugning 5 gange ugentligt,

- Registrering af udført service på toiletter,

- Håndtering af pp & plast fra kælder,

- Toiletsognering i Valby fra kl. 11:00-13:00,

- Ekstra tømning af affald fra køkkener alle hverdage fra kl. 11:00-13:00,

- Kommunikation om rengøring på skriveborde,

- Bioposer og tilhørende beholder til køkkenerne,

- Frugtservice - økologisk frugt.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere til 4 aktører. I tilfælde af at antallet af egnede ansøgende aktører overstiger ovenstående antal, vil ordregiver udvælge de bedste aktører ud fra ansøgernes økonomiske & tekniske formåen, som dokumenteret ved fremsendte soliditetsgrad og 3 referencer.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal fremsende nøgletal for soliditetsgraden for de 2 seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ikke sat mindstekrav til størrelsen af soliditetsgraden.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vil udvælge de 4 egnede ansøgere, der demonstrere den bedste og mest relevante erfaring i sammenligning med Movias opgave. Det vil derfor vægte højt hvis referencerne indeholder service med alle de ydelser som Movia har beskrevet fra alle kategorierne (rengøring, vinduespolering, måtteservice, opvasker, affaldshåndtering, frugtservice, rensning af kaffemaskine & opfyldning af kopipapir).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erfaring fra mindst 3 tilsvarende opgaver. Hermed forstås opgaver omfattende rengøring & vinduespolering. Referencerne skal angå opgaver udført indenfor 3 år fra ansøgningsfristen

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgere skal ved seneste årsregnskabsaflæggelse have ansat minimum 50 fuldtidsansatte rengøringsassistenter i virksomheden. Det accepteres at 2 halvtidsansatte tæller med som en fuldtidsansat.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere til 4 aktører. I tilfælde af at antallet af egnede ansøgende aktører overstiger ovenstående antal, vil ordregiver udvælge de bedste aktører ud fra ansøgernes tekniske og økonomiske formåen, som dokumenteret ved fremsendte 3 referencer samt nøgletal - soliditetsgrad.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2019