Usługi - 290690-2018

06/07/2018    S128

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o usługi na rzecz organizacji działań informacyjnych i komunikacyjnych biura łącznikowego w Rumunii

2018/S 128-290690

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
E-mail: EPbucarest@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3719
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Biroul de Legătură în România
Adres pocztowy: Strada Vasile Lascăr 31, Sector 2
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 020492
Państwo: Rumunia
E-mail: EPbucarest@europarl.europa.eu
Kod NUTS: RO ROMANIA
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu/romania/ro/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o usługi na rzecz organizacji działań informacyjnych i komunikacyjnych biura łącznikowego w Rumunii

Numer referencyjny: COMM/AWD/2018/576
II.1.2)Główny kod CPV
79416000 Usługi public relations
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Biura łącznikowe Parlamentu Europejskiego (EPLO) są odpowiedzialne za zdecentralizowaną realizację działań PE w zakresie komunikacji instytucjonalnej. W szczególności biura zarządzają kontaktami z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, angażują się w kontakty z obywatelami i zainteresowanymi stronami poprzez działania w trybie offline i online oraz platformę komunikacyjną dla posłów do PE w państwach członkowskich. Ich wysiłki mają zasadnicze znaczenie dla kampanii w Parlamencie Europejskim w związku z wyborami europejskimi w 2019 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 720 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79418000 Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia
79540000 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
79994000 Usługi zarządzania umowami
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79553000 Komputerowe usługi wydawnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO ROMANIA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rumunia

II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umowy ramowej o świadczenie usług komunikacyjnych służy następującym celom:

— umożliwienie EPLO korzystania z profesjonalnego wsparcia wysokiej jakości w przypadku różnych zadań, które można łatwo zlecić na zewnątrz, a tym samym zapewnić w urzędach wolne zasoby do bardziej strategicznej pracy,

— usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych,

— ułatwianie codziennych czynności dzięki prostemu procesowi składania zamówień, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania zasad udzielania zamówień,

— umożliwienie zwiększenia skali działań informacyjnych podczas kampanii wyborczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 720 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa wstępna na 1 rok, z możliwością 3-krotnego wznowienia, maksymalnie na okres 4 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. dokumentacja przetargowa

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/09/2018
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

zob. dokumentacja przetargowa

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. dokumentacja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Directorate General for Communication
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2018