Υπηρεσίες - 290801-2020

24/06/2020    S120

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

2020/S 120-290801

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 047-109778)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Alcide De Gasperi
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Service des appels d'offres et contrats
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Φαξ: +352 4398-46667
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Αριθμός αναφοράς: AO 713
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
64212000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και συναφούς εξοπλισμού. Θα πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας: φωνητική επικοινωνία, διαβίβαση δεδομένων, γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/06/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 047-109778

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:

Τόπος:

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, ο υποψήφιος πρέπει να στείλει το πλήρες όνομα και την ιθαγένεια των εκπροσώπων του, τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, στη διεύθυνση:

eca-procurement.service@eca.europa.eu.

Οι εκπρόσωποι θα κληθούν να παρουσιάσουν την απόδειξη υποβολής που προκύπτει από την ηλεκτρονική υποβολή και να υπογράψουν το δελτίο συμμετοχής.

Διάβαζε:

Η συνεδρίαση αποσφράγισης προσφορών θα διεξαχθεί μέσω βιντεοδιάσκεψης (Teams). Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση αποσφράγισης μέσω ενός συνδέσμου που θα παρέχει το Συνέδριο σε όλους τους υποψηφίους που έχουν εγγραφεί για την αποσφράγιση. Προκειμένου να εγγραφούν για τη συνεδρίαση αποσφράγισης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση e-mail των εκπροσώπων τους τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Πριν από τη συνεδρίαση αποσφράγισης το Συνέδριο θα οργανώσει με κάθε εγγεγραμμένο υποψήφιο μια δοκιμή προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο σύνδεσμος λειτουργεί καλά.

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 30/06/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 07/07/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 02/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 09/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: