Usługi - 290801-2020

24/06/2020    S120

Luksemburg-Luksemburg: Usługi łączności komórkowej

2020/S 120-290801

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 047-109778)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide De Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-1615
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eca.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi łączności komórkowej

Numer referencyjny: AO 713
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie jednej umowy ramowej na usługi łączności komórkowej wraz z dostawą powiązanych urządzeń. Należy zapewnić co najmniej następujące usługi łączności komórkowej: usługi komunikacji głosowej, usługi przesyłu danych, wiadomości tekstowe (SMS).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 047-109778

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Miejsce:

Europejski Trybunał Obrachunkowy, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz narodowość osób delegowanych, nie później niż na dwa dni robocze przed terminem otwarcia ofert, i przekazać je na adres:

eca-procurement.service@eca.europa.eu.

Przedstawiciele będą musieli okazać potwierdzenie otrzymania wniosku wygenerowane w systemie elektronicznego składania wniosków i podpisać kartę obecności.

Powinno być:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w formie wideokonferencji (Teams). Zainteresowani oferenci będą mogli przyłączyć się do sesji otwarcia ofert poprzez łącze, które Trybunał zapewni wszystkim oferentom, którzy zostali zarejestrowani do otwarcia ofert. W celu rejestracji przy sesji otwarcia ofert oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osób delegowanych i nie później niż na 4 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Przed otwarciem ofert Trybunał zorganizuje z każdym zarejestrowanym oferentem test w celu zapewnienia prawidłowego działania łącza.

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: