Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 290801-2020

24/06/2020    S120

Luxembursko-Luxemburg: Mobilné komunikácie

2020/S 120-290801

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 047-109778)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Mobilné komunikácie

Referenčné číslo: AO 713
II.1.2)Hlavný kód CPV
64212000 Mobilné telefónne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je prideliť samostatnú rámcovú zmluvu na poskytovanie mobilných telefónnych služieb a súvisiaceho zariadenia. Majú sa poskytovať aspoň nasledujúce mobilné komunikačné služby: hlasová komunikácia, dátová komunikácia, textové správy (SMS).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/06/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 047-109778

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:

Miesto:

Európsky dvor audítorov, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a štátnu príslušnosť daných zástupcov aspoň 2 pracovné dni vopred na adresu

eca-procurement.service@eca.europa.eu

Od zástupcov sa bude vyžadovať, aby predložili potvrdenie o podaní vytvorené prostredníctvom aplikácie na elektronické predkladanie ponúk e-Submission a podpísali prezenčnú listinu.

má byť:

Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie (Teams). Zainteresovaní uchádzači sa budú môcť zúčastniť otvárania ponúk prostredníctvom odkazu, ktorý Európsky dvor audítorov poskytne všetkým uchádzačom, ktorí sa prihlásili na otváranie ponúk. Uchádzač musí poskytnúť celé meno a e-mailovú adresu daných zástupcov aspoň 4 pracovné dni vopred na adresu eca-procurement.service@eca.europa.eu

Pred otváraním ponúk Európsky dvor audítorov zorganizuje s každým prihláseným uchádzačom skúšku, aby sa presvedčil, že odkaz funguje správne.

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 30/06/2020
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 07/07/2020
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 02/07/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 09/07/2020
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: