Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 290834-2018

06/07/2018    S128

Magyarország-Békéscsaba: Kőművesmunka

2018/S 128-290834

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sódar Anita cégvezető Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66523800-3862
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültsé

II.1.2)Fő CPV-kód
45262522 Kőművesmunka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és építési-kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyban.”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 519 995 351.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262522 Kőművesmunka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
31321210 Kisfeszültségű kábelek
34928500 Közvilágítási berendezések
45112700 Tereprendezési munkák
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 helyrajzi számú ingatlanok

NUTS: HU333

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Vállalkozási szerződés szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és építési-kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyban

1. Alapadatok, okiratok:

1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:

Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 helyrajzi számú telkein „Út- parkoló, közmű, környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás” létesítése.

1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:

Békéscsaba, 1498/31, 1503, 1506/2, 1493/3, 1493/11, 1512/5 hrsz.

1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:

— a telek területe: 193 824 m2,

— a fennálló rendezvénycsarnok és kolbászudvar épületek beépített alapterülete: 3188,19 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)

— a tervezett új Körte sori fogadóépület beépített alapterülete: 375,03 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)

— a tervezett új Látogatóközpont beépített alapterülete: 655,63 m2; (nem része jelen közbeszerzési eljárásnak)

1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat az építési engedélyek alapján elkészült, és jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt tendertervek tartalmazzák.

1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege:

„Út- parkoló, közmű, környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás” építése a hozzá tartozó kiviteli tervezéssel.

1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.

A tender tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.

A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembe helyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

1.2. Előzmény okiratok:

1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:

Békéscsaba CsabaPark II. ütem közlekedési létesítmények építésének engedélyezése (Eng. szám: BE/UO/31/26/2017.)

A CsabaPark környezetrendezés, kisfeszültségű kábelhálózat és térvilágítás építési-kivitelezési munkáihoz tartozóan jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek nem váltak szükségessé.

2. Közbeszerzési műszaki leírás:

2.1. Tervezés:

— Az Ajánlattevő feladata a Megrendelő által szolgáltatott ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki tartalom és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése és az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése, annak összes költségével együtt,

— Ajánlattevő a kiviteli tervdokumentáció elkészítése során köteles folyamatosan egyeztetni Megrendelővel. Megrendelő csak az általa egyeztetett és írásban jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt köteles teljesítésként átvenni Ajánlattevőtől. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad. Ajánlattevő nyomtatott formában 10 példány (melyből 3 példányt Ajánlatkérő a jóváhagyását követően visszaszolgáltat Ajánlattevő részére), digitális formában (CD vagy DVD) 5 példány kiviteli tervdokumentációt szolgáltat Megrendelő részére.

A további dokumentumok az ajánlattételi felhívásban kerültek részletezésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

: TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 094-182981
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a »CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése« című, a TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a CsabaPark út- közmű, környezetrendezése, kisfeszültsé

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 518 500 539.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 519 995 351.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés, geodézia, munkavédelem, minősé-ellenőrzés- és laborvizsgálatok, szállítás, szakfelügyeletek, ideiglenes és végleges forgalomtechnika, útépítési munkák egyes részfeladatai, földmunkák, növénytelepítés, környezetrendezés, környezetvédelem, vízépítés, közművek, alapozás, szerkezetépítési munkák, közúti jelzők.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Hivatkozás a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Második rész; XVI. fejezete szerinti nyílt, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást indított „Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére” tárgyban.

Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 17.5.2017 napján 2017/S 094-182981 számon, a Közbeszerzési Értesítőben 17.5.2017 napján 6725/2017 iktatószámon, a korrigendum az Európai Unió Hivatalos Lapjában 27.6.2017 napján 2017/S 120-242123 számon, a Közbeszerzési Értesítőben 28.6.2017 napján 8907/2017 iktatószámon jelent meg.

Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:

Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Hódút Kft.-vel (székhely: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.) 15.12.2017 napján, a PENTA Kft.-vel (székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E) 15.12.2017 napján, a SADE-Magyarország Kft.-vel (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72–74.), 15.12.2017 napján, valamint a SWIETELSKY Magyarország Kft.-vel (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út. 42.) 15.12.2017 napján kötötte meg.

Az eljárásban ajánlattevők:

1.

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

2.

Ajánlattevő neve: Hódút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.

3.

Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

A többletfedezet rendelkezésre áll.

A 3. részszempont karakterkorlátozásra tekintettel: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések (Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első részében meghatározott valamennyi a lakosság zavarásának minimalizálására tett vállalásból a konkrét, adott projektre vonatkozó vállalásokat fogja értékelni az adott versenyújranyitások során, azon vállalásokat, amelyek az adott projektre nézve relevánsnak minősülnek. Ajánlattevők majd ezen esetben is kizárólag a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy az Ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb megajánlásokat tehetnek.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/07/2018