Radovi - 290906-2019

Submission deadline has been amended by:  440069-2019
24/06/2019    S119

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje

2019/S 119-290906

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za med. istraživ. i medicinu rada
Nacionalni registracijski broj: 30285469659
Poštanska adresa: Ksaverska cesta 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Spomenka Stankić Drobnjak
E-pošta: drobnjak@imi.hr
Telefon: +385 14682504
Telefaks: +385 14673303
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.imi.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0024721
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Znanstvenoistraživačka

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta

Referentni broj: JN-OP-VV-02/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45214000 Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 95 200 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45214000 Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Reference stručnjaka / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 95 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

"Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ (referentna oznaka poziva: KK.01.1.1.02.) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 201

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sukladno čl. 268. st. 1. toč. 1. ZJN-a 2016, gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini (2019.-2014.) uredno izveo radove iste ili slične predmetu nabave(radovi gradnje i/ili rekonstrukcije nestambenih zgrada*), koji kumulativno uključuju minimalno:

— jedno izvođenje radova osiguranja građevinske jame čeličnim talpama,

— jedno izvođenje strojarskih radova čija vrijednost iznosi minimalno 10 000 000,00 HRK bez PDV-a,

— jedno izvođenje elektroinstalacijskih radova čija vrijednost iznosi minimalno 10 000 000,00 HRK bez PDV-a.

Radovi kojima se dokazuje minimalno iskustvo iz ove točke dokumentacije o nabavi mogu se dokazati s najviše tri (3) izvođenja radova čiji zbrojeni iznos mora biti najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave (95 200 000,00 HRK bez PDV-a).

*Nestambene zgrade su građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50 % ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Za potrebe dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi kao prihvatljive zgrade iz kategorije nestambenih zgrada uzet će se u obzir zgrade pod sljedećim klasifikacijskim razredima:

— 121 Hoteli i slične zgrade,

— 122 Uredske zgrade,

— 123 Zgrade za trgovinu na veliko i malo,

— 126 Zgrade za kulturno umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu,sukladno Nacionalnoj klasifikacija vrsta građevina - NKVG iz 2001. - Metodološke upute, br. 41, ISBN 953-6667-33-9, 2002 DZS.

Za potrebe utvrđivanja navedenih uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, točka 1a (ako je primjenjivo i točka 10).

Sukladno čl. 268. st. 1. toč. 8. ZJN-a 2016, gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju minimalno:

a) 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke;

b) 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja ili voditelja radova elektrotehničke struke;

c) 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja ili voditelja radova strojarske struke.

Za potrebe utvrđivanja navedenog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, točka 6 (ako je primjenjivo i točka 10).

Sukladno čl. 258. st. 1. toč.1. ZJN-a 2016, gospodarski subjekt mora dokazati da je njegov prosječni godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, najmanje u visini 100 000 000,00 HRK, čime dokazuje stabilno financijsko poslovanje i mogućnost urednog izvršenja ugovora o javnoj nabavi.

Za potrebe utvrđivanja navedenog uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak B. Ekonomska i financijska sposobnost, točka 1b (ako je primjenjivo i točka 3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno Točki 7.13. DON-a.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/07/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/07/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ksaverska cesta 2, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno Točki 7.14. DON-a.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/06/2019