Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 291069-2022

Submission deadline has been amended by:  311622-2022
31/05/2022    S104

Polska-Lublin: Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów

2022/S 104-291069

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Neuropsychiatryczny im.Prof.Mieczysława Kaczyńskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 9462160056
Adres pocztowy: ul.Abramowicka 2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-442
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Piotrowska
E-mail: przetargi@snzoz.lublin.pl
Tel.: +48 817286439
Faks: +48 817441079
Adresy internetowe:
Główny adres: www.snzoz.lublin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/snzozlublin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/snzozlublin
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktu leczniczego Olanzapina

Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-11/22/AP
II.1.2)Główny kod CPV
33660000 Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Olanzapina do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Olanzapina w ilości 1750 fiol. do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy częściowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający w ramach niniejszej umowy przewiduje Prawo opcji, polegające na:

a) zleceniu dodatkowych dostaw (maksymalnie nie przekraczającej 20 % wartości netto zawartej umowy) produktu leczniczego Olanzapina w okresie do końca obowiązywania umowy - w przypadku wykorzystania ilości towaru będącego przedmiotem umowy o ile Zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej) o skorzystaniu z prawa opcji, na co najmniej 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

b) zleceniu dostaw produktu leczniczego Olanzapina w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia terminu obowiązywania umowy - w przypadku nie wykorzystania ilości towaru będącej przedmiotem zawartej umowy (prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 2 miesiące) o ile Zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej) o skorzystaniu z prawa opcji, na co najmniej 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek udziału w postępowaniu nie został szczegółowo określony przez Zamawiającego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek udziału w postępowaniu nie został szczegółowo określony przez Zamawiającego

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek udziału w postępowaniu nie został szczegółowo określony przez Zamawiającego

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek F, I piętro, pokój 113

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

czerwiec 2022

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Termin składania ofert został skrócony na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia, po przeanalizowaniu całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, Zamawiający doszedł do wniosku, że rozstrzygnięcie ww. postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem 35 dniowego terminu składania ofert nie jest możliwe, gdyż w przypadku braku produktu leczniczego (Olanzapina) istnieje poważne ryzyko przerwania ciągłości leczenia, co może spowodować nieskuteczność terapii u grupy pacjentów leczonych na schizofrenię. Wyczerpanie limitu ilościowego w obowiązującej umowie wynika z nieprzewidywalnego w ostatnim okresie wzrostu zleceń lekarskich na ww. produkt leczniczy.

Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia tj. przygotowanie oferty na jeden produkt leczniczy nie powinno być czasochłonne (w porównaniu np. do zamówienia na dostawy pełnego asortymentu dla Apteki szpitalnej, zgrupowanego w kilkadziesiąt pakietów leków po co najmniej kilka/ kilkanaście pozycji produktów leczniczych), wobec czego skrócenie terminu do 15 dni na składanie ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania.

Wobec powyższego zasadne jest udzielenia zamówienia w skróconym terminie składania ofert na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

2.Wymagane Podmiotowe środki dowodowe zostały określone w SWZ - ROZDZIAŁ IX PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

3.Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

8.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

9.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2022