Dostawy - 291292-2020

24/06/2020    S120

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania informatycznego

2020/S 120-291292

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5261645000
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Świątnicka
E-mail: wzp@kprm.gov.pl
Tel.: +48 226947036
Faks: +48 226947953

Adresy internetowe:

Główny adres: www.premier.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.kprm.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/1323,Zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3 (lub złożyć na Dziennik Podawczy – wejście od al. Szucha 14)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Świątnicka
Tel.: +48 226947036
E-mail: wzp@kprm.gov.pl
Faks: +48 226946392
Kod NUTS: PL POLSKA

Adresy internetowe:

Główny adres: www.premier.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Numer referencyjny: PN-19/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wskazując znaki towarowe zapisuje je w celu zapewnienia kompatybilności z posiadanymi systemami i urządzeniami. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że mają one identyczne możliwości oraz parametry techniczne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
48820000 Serwery
30211000 Komputery wysokowydajne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Termin realizacji zamówienia:

— etap I – opracowanie harmonogramu wdrożenia elementów systemu bezpieczeństwa – do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

— etap II – wykonanie analizy przedwdrożeniowej, projektu technicznego i opracowanie scenariuszy testowych elementów systemu bezpieczeństwa będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w ramach realizacji etapu I,

— etap III – dostawa i wdrożenie elementów systemu bezpieczeństwa,

— etap IV – przegląd i optymalizacja konfiguracji, testy elementów systemu bezpieczeństwa, opracowanie dokumentacji powykonawczej elementów systemu bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia w przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego – nie później niż 1 miesiąc od zakończenia etapu III,

— etap V – usługi realizowane po odbiorze systemu (wsparcie techniczne, asysta techniczna) – przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń etapu III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia, określony w pkt II.2.7 ogłoszenia, dotyczy usług realizowanych po odbiorze systemu (asysta techniczna, wsparcie techniczne producenta), tj. od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń etapu III. Pozostałe terminy realizacji zamówienia wskazano w pkt II.2.4 ogłoszenia. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1), spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu (art. 22 ust. 1 i 1b uPzp) określone w par. 5 SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wskazano w par. 7 ust. 1 pkt 1–10 SIWZ: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 uPzp, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował: 2 dostawy/usługi (umowy), w których skład wchodziła dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub przedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, każda z nich obejmująca co najmniej dostawę i konfigurację elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym wykonanie analizy przedwdrożeniowej, opracowanie i przeprowadzenie scenariuszy testowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej – o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto. Zamawiający wymaga aby dostawy/usługi wskazane powyżej były zrealizowane na podstawie odrębnych umów (tj. Zamawiający nie uzna posiadania wymaganego doświadczenia w przypadku zsumowania wielu umów dla osiągnięcia wymaganej wartości zamówienia). W przypadku: umów w trakcie trwania (dot. świadczeń ciągłych lub okresowych), Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już umowę w wymienionym zakresie i potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem; gdy w zakres świadczenia (umowy) wchodziło wiele działań, należy podać, czy w zakres tego świadczenia (umowy) wchodziła także dostawa/usługa określona w warunku, wymagana przez Zamawiającego i wskazać ją w odpowiednim polu wykazu. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub korzystających z potencjału podmiotu trzeciego, Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie przez Wykonawców ww. warunku, tj. przedstawienie dwóch dostaw/usług wykonanych przez dwa różne podmioty.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

W siedziby Zamawiającego, Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert proszone są o dokonanie, najpóźniej w dniu otwarcia ofert na 2 godziny przed terminem otwarcia, imiennego zgłoszenia (mailowo lub telefonicznie).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 2 pkt 1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów wskazanych dla tego rodzaju dokumentów. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w par. 7 ust. 1 pkt 5 SIWZ, składa dokumenty, o których mowa w par. 7 ust. 2 pkt 1) lit. a) SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów wskazanych w par. 7 ust. 2 pkt 1) odpowiednio lit. a–b. Na podstawie art. 24aa ust. 1 uPzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI uPzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020