Dostawy - 291353-2020

Submission deadline has been amended by:  359307-2020
24/06/2020    S120

Polska-Olsztyn: Urządzenia komputerowe

2020/S 120-291353

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna
Krajowy numer identyfikacyjny: 739-384-70-26
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Rodziewicz wew. 356, Wydział Zamówień Publicznych pok. 402; rodziewicz.andrzej@olsztyn.eu
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Tel.: +48 895273111

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.olsztyn.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Olsztyński
Adres pocztowy: pl. gen. J. Bema 5
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Rodziewicz wew. 356, Wydział Zamówień Publicznych pok. 402; rodziewicz.andrzej@olsztyn.eu
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Tel.: +48 895273111

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.olsztyn.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. Bezpieczny MOF.

Numer referencyjny: ZP.271.1.20.2020.c
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie wraz z wdrożeniem fabrycznie nowego sprzętu (komputery, serwery, switche, routery, urządzenia monitoringu i nadzoru sieci, oprogramowanie, macierze dyskowe, itp.), a także świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych oraz udzielenie licencji na oprogramowanie towarzyszące w/w urządzeniom.

2. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, a wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, zgodnie z art. 32 ust. 4 Pzp.

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Istnieje możliwość składania ofert częściowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I - Wyposażenie serwerowni

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48800000 Systemy i serwery informacyjne
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48220000 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olsztyn ul. Augustowska 44

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres zamówienia w części I (Wyposażenie serwerowni) obejmuje zakup, dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie wraz z wdrożeniem asortymentu sprzętu komputerowego, urządzeń i osprzętu oraz oprogramowania, które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona oraz wyceni w swojej ofercie,

2. Szczegółowy opis części I zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ oraz w projekcie umowy dla tej części zamówienia.

3. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt komputerowy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją. Zamawiający ustala, że minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt komputerowy, urządzenia i osprzęt w części I zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, co stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. W szczególności, w celu prawidłowej realizacji prac i czynności objętych częścią I zamówienia, Wykonawca musi zapewnić zespół specjalistów składający się z wykwalifikowanych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - co najmniej w zakresie kwalifikacji i uprawnień określonych szczegółowo w rozdz. III ust. 18 SIWZ oraz pkt. 24.4 OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmi za wady / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie powdrożeniowe / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji cz. I zamówienia / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 378 580.19 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków U. E. w ramach projektu „Bezpieczny MOF" ujętego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF - RPO 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi wyposażenie teletechniczne RCB objęte częścią I zamówienia, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

2) Wykonawca zrealizuje pozostałe elementy objęte częścią I zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt. 2-5 wzoru umowy dla części I - w terminie do 30 dni od dnia odbioru pkt. 1)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II - Ściany wizyjne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30231310 Wyświetlacze płaskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olsztyn ul. Augustowska 44

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres zamówienia w części II (Ściany wizyjne) obejmuje zakup, dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie wraz z wdrożeniem asortymentu sprzętu, urządzeń i osprzętu oraz oprogramowania, które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona oraz wyceni w swojej ofercie,

2. Szczegółowy opis części II zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 5b do SIWZ oraz projekcie umowy dla tej części zamówienia.

3. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją. Zamawiający ustala, że minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt, urządzenia i osprzęt w części II zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, co stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmi za wady / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie powdrożeniowe / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji cz. II zamówienia / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 690 890.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków U. E. w ramach projektu „Bezpieczny MOF" ujętego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF - RPO 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zrealizuje wszystkie elementy objęte częścią II zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 2 wzoru umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jako termin wykonania zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy zostanie przyjęta data bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w tej części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III - Systemy Audio Wideo

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32342300 Mikrofony i zestawy głośnikowe
32570000 Urządzenia łączności
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olsztyn ul. Augustowska 44

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres zamówienia w części III (Systemy Audio Wideo) obejmuje zakup, dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie wraz z wdrożeniem asortymentu sprzętu, urządzeń i osprzętu oraz oprogramowania, które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona oraz wyceni w swojej ofercie,

2. Szczegółowy opis części III zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 5c do SIWZ oraz projekcie umowy dla tej części zamówienia.

3. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją. Zamawiający ustala, że minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt komputerowy, urządzenia i osprzęt w części III zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, co stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmi za wady / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji cz. III zamówienia / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 414 769.15 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków U. E. w ramach projektu „Bezpieczny MOF" ujętego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF - RPO 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zrealizuje wszystkie elementy objęte częścią III zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 2 wzoru umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jako termin wykonania zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy zostanie przyjęta data bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w tej części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV - Sprzęt komputerowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olsztyn ul. Augustowska 44

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres zamówienia w części IV (Sprzęt komputerowy) obejmuje zakup, dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie wraz z wdrożeniem asortymentu sprzętu komputerowego, urządzeń i osprzętu oraz oprogramowania, które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona oraz wyceni w swojej ofercie,

2. Szczegółowy opis części IV zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 5d do SIWZ oraz projekcie umowy dla tej części zamówienia.

3. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt komputerowy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i objęte gwarancją. Zamawiający ustala, że minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt komputerowy, urządzenia i osprzęt w części IV zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, co stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmi za wady / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji cz. IV zamówienia / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 616 974.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków U. E. w ramach projektu „Bezpieczny MOF" ujętego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF - RPO 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zrealizuje wszystkie elementy objęte częścią IV zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 2 wzoru umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jako termin wykonania zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy zostanie przyjęta data bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w tej części.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 498 ze zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „JEDZ”. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której jest mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający musi otrzymać JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W treści dokumentu /pełnomocnictwa/ zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno mieć taką samą formę co oferta, do której się odnosi, czyli postać elektroniczną podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do udzielenia pełnomocnictwa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1:

1) p.pkt. 2) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) p.pkt. 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 p.pkt. 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub osoby.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.).

5. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym ogłoszeniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania, Wykonawca na wezwanie Zmawiającego musi złożyć następujące dokumenty:

1) Specyfikacje techniczne odpowiednie dla danej części zamówienia (cz. I, II, III, IV) zawierające zestawienie istotnych parametrów technicznych i funkcjonalno – użytkowych oferowanego sprzętu i urządzeń, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w OPZ,

2) Zestawienie wyników osiągniętych w testach wydajnościowych opublikowanych na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzających spełnienie wymagań określonych w OPZ dla części I, II i IV zamówienia (wyniki testów nie mogą być osiągnięte poprzez tak zwany overclocking /przetaktowywanie/, np. procesora, karty graficznej).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia w poszczególnych częściach mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy – wymaganej dla części I zamówienia:

a) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne /Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm./, Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykazał się doświadczeniem w realizacji jednego zamówienia polegającego na dostarczeniu i/lub montażu sprzętu lub urządzeń wraz z konfiguracją oraz wdrożeniem środowiska opierającego się na serwerach i/lub macierzy dyskowej i/lub środowisku wirtualizacyjnym oraz systemie backupu o całkowitej wartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. /brutto/,

b) Przy dokonywaniu oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko zamówienia, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu,

c) W przypadku wartości wykonanego zamówienia podanej w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego powyżej warunku udziału w postępowaniu przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy – dla części II zamówienia: Zamawiający nie określa warunków udziału w części II zamówienia.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy – dla części III zamówienia: Zamawiający nie określa warunków udziału w części III zamówienia.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy – dla części IV zamówienia: Zamawiający nie określa warunków udziału w części IV zamówienia.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych w rozdziale V SIWZ.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu, wartości i dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane,

2) Dowody określające, czy zamówienia wymienione w wykazie, o którym jest mowa w pkt. 1) zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

4. Wykonawca oblicza cenę oferty na Formularzu Cenowym jako sumę wartości poszczególnych elementów wchodzących w zakres danej części objętej przedmiotem zamówienia, odpowiednio wg załącznika:

1) Zał. nr 1a do SIWZ – Formularz Cenowy dla części I - pn. Wyposażenie serwerowni,

2) Zał. nr 1b do SIWZ – Formularz Cenowy dla części II - pn. Ściany wizyjne,

3) Zał. nr 1c do SIWZ – Formularz Cenowy dla części III - pn. Systemy Audio Wideo,

4) Zał. nr 1d do SIWZ – Formularz Cenowy dla części IV - pn. Sprzęt komputerowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5. Zawartość oferty:

1) Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy (odpowiedni dla danej części zamówienia), sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego - Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade - https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie JEDZ - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - Załącznik nr 2 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp - dla części I zamówienia, w przypadku oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - Załącznik nr 3 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot;

c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawców, czyli osoby upoważnione do reprezentowanie poszczególnych członków konsorcjum lub przez wspólników spółki cywilnej;

d) pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru - w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę (osobę udzielającą pełnomocnictwa);

e) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie wraz z wyjaśnieniami mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

f) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale XIX SIWZ,

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wniosków, oświadczeń i zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

7. Korzystanie z Platformy zakupowej dla Wykonawców jest bezpłatne,

8. Wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji elektronicznej:

1) Do obsługi systemu Platformy zakupowej niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows oraz dostępem do sieci Internet. Ponadto musi być zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader do obsługi dokumentów w formacie PDF.

2) Oprogramowanie do obsługi dokumentów w formacie PDF (Portable Document Format), Wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.

3) Wymagania techniczne umożliwiające obsługę systemu Platformy zakupowej:

— obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,

— włączona obsługa JavaScript,

— zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,

— zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

3. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa § 10 / § 11 wzoru umowy, który stanowi odpowiednio załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d do SIWZ.

4. Zamawiający informuje, iż wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie za daną część zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

1. Otwarcie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 402, Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1) przez Komisję Przetargową na sprzęcie Zamawiającego z dostępem do sieci teleinformatycznej poprzez odszyfrowanie ofert przez Platformę zakupową pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja Przetargowa powołana przez Prezydenta Olsztyna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 92 000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), z podziałem na poszczególne części zamówienia:

a) Część I - wadium wysokości: 50.000,00 zł.

b) Część II - wadium wysokości: 20.000,00 zł.

c) Część III - wadium wysokości: 10.000,00 zł.

d) Część IV - wadium wysokości: 12.000,00 zł.

3. Przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca musi złożyć wszystkie wymagane dla danej części zamówienia dokumenty i oświadczenia, o których jest mowa w rozdz. VII ust. 1, 4 i 9 SIWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),

5. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę jest Platforma zakupowa Gminy Olsztyn dostępna pod adresem https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

6. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

— Internet Explorer 8,

— Internet Explorer 9,

— Internet Explorer 10,

— Internet Explorer 11,

— Google Chrome 31,

— Mozilla Firefox 26,

— Opera 18.

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej nie powinien przekraczać150 MB,

8. Podpis powinien być sporządzony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) w sposób umożliwiający jego identyfikację,

9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

— dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem: PAdES,

— dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem: XAdES,

— Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu),

— Zamawiający zaleca stosowanie w podpisie kwalifikowanym algorytmu z rodziny SHA-2, ponieważ z dniem 01.07.2018 r. skończył się przewidziany w art. 137 ustawy z 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, okres stosowania funkcji skrótu SHA-1.

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. (RODO). Dane te mogą dotyczyć Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada. Szczegółowe klauzule dot. RODO zawarte są w rozdz. XXV SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje procedurę odwróconą, o której jest mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP: odwołanie i skarga do Sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy PZP wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma związane z odwołaniem wnoszone w tej postaci, Wykonawca przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP, zdanie drugie.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020