Dostawy - 291423-2020

24/06/2020    S120

Polska-Wrocław: Serwery

2020/S 120-291423

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Funduszu Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: WAG.261.3.1.2020
Adres pocztowy: ul. Joannitów 6
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-525
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Narodowy Funduszu Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki, 50-525, Wrocław, ul. Joannitów 6
E-mail: przetargi@nfz-wroclaw.pl
Tel.: +48 717979317
Faks: +48 717979325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nfz-wroclaw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.nfz-wroclaw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Część I Modernizacja środowisk serwerowych, Część II Urządzenia do przechowywania danych, Część III Urządzenia sieciowe

Numer referencyjny: WAG.261.3.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.1 Część I Modernizacja środowisk serwerowych

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1.1 dostawa 24 szt. serwerów;

1.1.2 dostawa licencji oprogramowania do wirtualizacji;

1.1.3 rozbudowa pamięci RAM do 128 GB w 14 serwerach, wraz z wszelkimi wymaganymi cechami opisanymi w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.2 Część II Urządzenia do przechowywania danych Przedmiotem zamówienia jest:

1.2.1 dostawa macierzy dyskowej do przechowywania danych w oparciu o model backupu czyli pamięci masowej z deduplikacją oraz niezbędnych do ich integracji ze środowiskiem Zamawiającego licencji wraz z dostarczeniem i wykonaniem wszelkich dodatkowych prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzenia w serwerowni oddziału wojewódzkiego Zamawiającego, z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności;

1.2.2 dostawa 1 biblioteki taśmowej;

1.2.3 rozbudowa 4 macierzy HPE 3PAR wraz z wszelkimi wymaganymi cechami opisanymi w załączniku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 093 804.88 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja środowisk serwerowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lubuski OW NFZ Zielona Góra, Podkarpacki OW NFZ Rzeszów, Podlaski OW NFZ Białystok, Śląski OW NFZ Katowice, Małopolski OW NFZ Kraków, Opolski OW NFZ Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja środowisk serwerowych Przedmiotem zamówienia jest:

1.1.1 dostawa 24 szt. serwerów;

1.1.2 dostawa licencji oprogramowania do wirtualizacji;

1.1.3 rozbudowa pamięci RAM do 128 GB w 14 serwerach, wraz z wszelkimi wymaganymi cechami opisanymi w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 522 138.21 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia do przechowywania danych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dolnośląski OW NFZ Wrocław, Lubuski OW NFZ Zielona Góra, Małopolski OW NFZ Kraków, Opolski OW NFZ Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenia do przechowywania danych Przedmiotem zamówienia jest:

1.2.1 dostawa macierzy dyskowej do przechowywania danych w oparciu o model backupu czyli pamięci masowej z deduplikacją oraz niezbędnych do ich integracji ze środowiskiem Zamawiającego licencji wraz z dostarczeniem i wykonaniem wszelkich dodatkowych prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzenia w serwerowni oddziału wojewódzkiego Zamawiającego, z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności;

1.2.2 dostawa 1 biblioteki taśmowej;

1.2.3 rozbudowa 4 macierzy HPE 3PAR wraz z wszelkimi wymaganymi cechami opisanymi w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 754 593.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia sieciowe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dolnośląski OW NFZ Wrocław, Śląski OW NFZ Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenia sieciowe

Przedmiotem zamówienia jest:

1.3.1 dostawa 4 przełączników SAN;

1.3.2 dostawa przełącznika rdzeniowego;

1.3.3 dostawa 9 przełączników do delegatur ŚOW NFZ;

1.3.4 dostawa firewall’a aplikacyjnego;

1.3.5 dostawa urządzeń xWDM, wraz z wszelkimi wymaganymi cechami opisanymi w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 817 073.17 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek wymienionych: art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 17, pkt 18, pkt 19, pkt 20, pkt 21, pkt 22, pkt 23, pkt 24, ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

— część I Modernizacja środowisk serwerowych – 4 000 000,00 PLN,

— część II Urządzenia do przechowywania danych – 3 000 000,00 PLN,

— część III Urządzenia sieciowe – 3 000 000,00 PLN.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części to wystarczającym jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną części o najwyższej kwocie, na którą składa ofertę, oznacza to, że nie ma potrzeby sumowania poszczególnych wartości części.

2.1.2 O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż :

— część I Modernizacja środowisk serwerowych – 3 000 000,00 PLN,

— część II Urządzenia do przechowywania danych – 2 000 000,00 PLN,

— część III Urządzenia sieciowe – 2 000 000,00 PLN.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części to wystarczającym jest posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową o najwyższe kwocie, na którą składa ofertę, oznacza to, że nie ma potrzeby sumowania poszczególnych wartości części.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie zawodowe: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

Część I Modernizacja środowisk serwerowych:

— dwie dostawy serwerów na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN brutto każda

Część II Urządzenia do przechowywania danych:

— dwie dostawy backupowych urządzeń dyskowych na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto każda

— dwie dostawy dysków do macierzy wraz z usługą rekonfiguracji środowiska macierzowego na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto każda.

Część III Urządzenia sieciowe:

— dwie dostawy przełączników SAN na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto każda

— dwie dostawy przełączników rdzeniowych LAN na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto każda.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zawierają projekty umów dla poszczególnych części zamówienia, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Projekty umów regulują przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień oferty i SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław, POLSKA, budynek A, sala konferencyjna

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Osobami upoważnionymi do obecności podczas otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

15.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

15.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

15.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu.

15.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

15.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

15.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ustępach powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

15.8 Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 Pzp.

15.9 Kwestie dotyczące odwołań reguluje dział VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020