Usługi - 291425-2017

27/07/2017    S142    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Badanie na temat mechanizmów kształtujących media społecznościowe i ich wpływu na społeczeństwo — SMART 2017/0090

2017/S 142-291425

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I4: Media Convergence and Social Media
Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance, office BU25, 04/54
Brussels
1049
Belgia
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Kod NUTS: BE100

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2605
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Office BU25, 04/54
Brussels
1049
Belgia
Osoba do kontaktów: Iorbanka Cuiza Perez
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Kod NUTS: BE100

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie na temat mechanizmów kształtujących media społecznościowe i ich wpływu na społeczeństwo — SMART 2017/0090

Numer referencyjny: SMART 2017/0090.
II.1.2)Główny kod CPV
73000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W badaniu zostaną przeanalizowane mechanizmy stanowiące podstawę działania mediów społecznościowych i sposoby wpływania przez nie na rolę i wykorzystanie mediów społecznościowych w naszym społeczeństwie. Zostaną w nim zasugerowane możliwości przezwyciężania wyzwań mających źródło w mediach społecznościowych, na podstawie tego zrozumienia. Celem jest zgromadzenie i rozbudowanie istniejących dowodów na temat dokładnego sposobu, w jaki media społecznościowe i tworzone przez nie sieci społecznościowe wpływają na osądy, decyzje i działania w społeczeństwie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100
II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Media — Kreatywna Europa.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

budynek Komisji BU25 0/S2, avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2017