Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 291426-2017

27/07/2017    S142    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Prezentarea și evaluarea evoluțiilor uneia dintre profesiile sectoriale prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului – asistent medical generalist

2017/S 142-291426

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate E: Modernisation of the Single Market
Adresă: avenue des Nerviens 105
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Hubert Gambs, Director GROW E
E-mail: GROW-E5@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/growth/

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2589
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2589
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prezentarea și evaluarea evoluțiilor uneia dintre profesiile sectoriale prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului – asistent medical generalist.

Număr de referinţă: 628/PP/GRO/IMA/17/1131/9580.
II.1.2)Cod CPV principal
79411000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Studiul ar trebui să pună la dispoziția Comisiei informațiile și evaluarea contextuale necesare pentru ca aceasta să ia o decizie în cunoștință de cauză dacă este adecvat și, în caz afirmativ, în ce măsură ar trebui să se aducă modificări Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată, cu privire la cerințele minime de formare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Studiul ar trebui să pună la dispoziția Comisiei informațiile și evaluarea contextuale necesare pentru ca aceasta să ia o decizie în cunoștință de cauză dacă este adecvat și, în caz afirmativ, în ce măsură ar trebui să se aducă modificări Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată, cu privire la cerințele minime de formare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Condițiile specificate în dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/09/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/09/2017
Ora locală: 14:00
Locul:

DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, avenue de Nerviens 105, 1st floor, meeting room N-105 01/80, 1049 Brussels, BELGIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Depunerea ofertelor pentru această licitație va fi permisă numai pe cale electronică (depunere electronică).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/07/2017