Suministros - 291479-2020

24/06/2020    S120

Polonia-Somianka: Blancos para práctica de tiro

2020/S 120-291479

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Dirección postal: Nadbużańska 41, Popowo Parcele
Localidad: Somianka
Código NUTS: PL924 Ostrołęcki
Código postal: 07-203
País: Polonia
Persona de contacto: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Correo electrónico: przetargi_popowo@sw.gov.pl
Teléfono: +48 227827162
Fax: +48 227827160
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://sw.gov.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.zp.sw.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna służby więziennej
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, montaż i uruchomienie mobilnej strzelnicy kontenerowej do Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie

Número de referencia: OSP.DKW.2232.11.2020.RM
II.1.2)Código CPV principal
35210000 Blancos para práctica de tiro
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie mobilnej strzelnicy kontenerowej do Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Wszelkie użyte w dokumentacji opisowej i specyfikacjach technicznej znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów i nie są wskazaniem określonego producenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń niż określone w dokumentacji opisowej o parametrach nie gorszych od wymaganych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oddział Zamiejscowy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, Kikity 33, 11-311 Kolno, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie mobilnej strzelnicy kontenerowej do Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Wszelkie użyte w dokumentacji opisowej i specyfikacjach technicznej znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów i nie są wskazaniem określonego producenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń niż określone w dokumentacji opisowej o parametrach nie gorszych od wymaganych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający żąda koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.: koncesję, o której stanowi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U z 2019 r., poz. 1888).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Realizacja i jej warunki określa umowa, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Rozliczenia prowadzone będą tylko w złotych polskich.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/07/2020
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/07/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Siedziba Zamawiającego

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający w postępowaniu przetargowym będzie korzystał z dyspozycji art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z tzw. procedury odwróconej, w związku z czym ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie dwuetapowo. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/06/2020