Dostawy - 291544-2020

24/06/2020    S120

Polska-Warszawa: Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń

2020/S 120-291544

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umw.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy: www.um.warszawa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Numer referencyjny: ZP/SW/271/III-9/20
II.1.2)Główny kod CPV
38344000 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem na terenie m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38344000 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
44211100 Budynki modułowe i przenośne
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem na terenie m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 10.00
Cena - Waga: 90.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach realizacji umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na przedłużeniu okresu świadczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 (etap II obejmujący poniższe zadania:

a) zadanie 4: Nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza,

b) zadanie 5: Nadzór merytoryczny nad poprawnością wyników i systemem zapewnienia jakości, weryfikacja i udostępnienie danych pochodzących ze stacji monitoringu jakości powietrza) według uznania Zamawiającego o czas od 1 miesiąca do maksymalnie 4 miesięcy, jednak nie później niż do dnia 31 października 2022 r.

2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w tym przedmiocie w terminie co najmniej 90 dni kalendarzowych przed końcem realizacji zamówienia podstawowego. Oświadczenie Zamawiającego określać będzie o jaki czas ulega przedłużenie okresu świadczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nazwa projektu: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

Umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą,

Że dysponują / będą dysponować osobami (minimum 2 osoby) zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają łącznie lub rozdzielnie poniższe wymagania:

a) minimum dwoma serwisantami z których każdy posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych sprzętu do analizatorów gazowych do pomiarów jakości powietrza,

b) minimum jednym serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych poborników manualnych pyłu,

c) minimum jednym serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych zestawów kalibracyjnych Zero/Span służących do monitoringu powietrza,

d) minimum jednym serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych analizatorów ciągłego pomiaru pyłów służących do monitoringu powietrza,

e) minimum jednym ekspertem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w zakresie weryfikacji danych z mierników automatycznych i pobornika manualnego, z których wyniki wykorzystywane są w ocenach jakości powietrza.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy ramowej stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w systemie https://umw.ezamawiajacy.pl (w którym złożono ofertę). Szczegółowe informacje dotyczące publicznej sesji otwarcia ofert zostały opisane w pkt 28 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) jednolity europejski dokument zamówienia;

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

c) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 2 lit. b powyżej (pkt 13.3.2. lit. a) SIWZ). W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2 lit. d SIWZ;

d) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga, by nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą stacji monitoringu jakości powietrza wykonywany był przez firmę/instytucję posiadającą wdrożony system zapewnienia i kontroli jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Wymagany dokument:

— zaświadczenie sporządzone przez niezależną jednostkę poświadczającą, że Wykonawca posiada wdrożony system zapewnienia i kontroli jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (np. akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji) w obszarze obsługi stacji monitoringu jakości powietrza.

4. Inne informacje:

a) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 26 000 PLN;

b) termin związania ofertą: 60 dni (sprostowanie do pkt IV.2.6 ogłoszenia);

c) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupu;

d) Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z postanowieniami działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020