Služby - 291566-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

19/08/2015    S159

Belgie-Brusel: Uspořádání Evropských cen za podporu podnikání, akce „Týden malých a středních podniků“ a akce „Shromáždění malých a středních podniků“ v letech 2016–2017

2015/S 159-291566

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, kancelář 12/27
Obec: Brusel
PSČ: 1210
Stát: Belgie
K rukám: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/easme

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1022

Další informace lze získat:
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, kancelář 12/27
Obec: Brusel
PSČ: 1210
Stát: Belgie
K rukám: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/easme

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, kancelář 12/27
Obec: Brusel
PSČ: 1210
Stát: Belgie
K rukám: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/easme

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Uspořádání Evropských cen za podporu podnikání, akce „Týden malých a středních podniků“ a akce „Shromáždění malých a středních podniků“ v letech 2016–2017.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Úkoly budou plněny v prostorách, které určí poskytovatel služeb, s výjimkou případů, kdy budou využívány prostory EASME nebo prostory Evropské komise. V Bruselu se budou konat maximálně 4 koordinační jednání s EASME a/nebo Evropskou komisí za rok. Mimo pravidelných kontaktů bude zhotovitel nucen každý rok (2016 a 2017) uspořádat řadu jednání v Bruselu se zástupci Evropské komise a EASME. V neposlední řadě bude muset zhotovitel uspořádat vysokoúrovňové akce (shromáždění malých a středních podniků a ceremoniály EEPA) v zemích předsedajících EU (tj. Slovensko v roce 2016, Spojené království v roce 2017, Bulharsko v roce 2018). Tyto akce se nebudou konat v prostorách Evropské komise. Budou je hostit vhodné lokality, na kterých se shodnou zástupci příslušných předsednictví EU a Evropské komise.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
EASME hodlá uzavřít smlouvu o poskytování služeb souvisejících s:
1. uspořádání výroční konference SBA nazvané „Shromáždění malých a středních podniků“, která se zpravidla pořádá v druhé polovině každého roku ve spolupráci s předsednictvím v Radě pro toto období;
2. zajištění funkce sekretariátu v případě akce Evropské ceny za podporu podnikání, každoročního předávání cen pořádaného od roku 2006, na kterém se udílejí ocenění za mimořádnou podporu podnikatelských aktivit;
3. zajištění funkce sekretariátu v případě akce „Týden malých a středních podniků“, která zastřešuje stovky dosahových aktivit v oblasti malých a středních podniků na úrovni EU a v členských státech i mimo ně.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Odhadovaná maximální částky za provedení všech úkolů uvedených v této výzvě k podání nabídek je 2 200 000 EUR včetně všech poplatků a výdajů.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 200 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 24 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz specifikace nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
EASME/COSME/2015/013.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
30.9.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 7.10.2015 - 10:30

Místo:

Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, 1210 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu alespoň 48 hodin předem na následující adresu: easme-procurement@ec.europa.eu

Toto oznámení musí být podepsané oprávněným zástupcem uchazeče a musí určit jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek jménem uchazeče. V závěru otevírání nabídek předseda výboru pro otevírání nabídek uvede jména uchazečů a rozhodnutí týkající se přijatelnosti každé obdržené nabídky. Ceny uváděné v nabídkách nebudou sdělovány.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Tato výzva k podání nabídek vychází z programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020), zvláště pak z pracovního programu COSME pro rok 2015, opatření ENT/SME/15/C/N01 – politika v případě malých a středních podniků (SPR, SBA, terénní akce):
1. COSME 2014–2020: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11.12.2013, kterým se zřizuje program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES, Úřední věstník Evropské unie, L 347 ze dne 20.12.2013, s. 33;
2. Pracovní program pro COSME pro rok 2015: Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 3767, konečné znění ze dne 9.6.2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí C(2014)8044 o přijetí pracovního programu na rok 2015 a financování pro realizaci programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
7.8.2015