Teenused - 291566-2015

Kuva koondatud vaade

19/08/2015    S159

Belgia-Brüssel: Euroopa ettevõtluse edendamise auhindade, VKEde nädala ja VKEde assamblee korraldamine aastatel 2016–2017

2015/S 159-291566

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Postiaadress: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, büroo 12/27
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1210
Riik: Belgia
Kontaktisik: L. Vari
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Faks: +32 22973512

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/easme

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1022

Lisateavet saab:
Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Postiaadress: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, büroo 12/27
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1210
Riik: Belgia
Kontaktisik: L. Vari
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Faks: +32 22973512
Internetiaadress: http://ec.europa.eu/easme

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Postiaadress: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, büroo 12/27
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1210
Riik: Belgia
Kontaktisik: L. Vari
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Faks: +32 22973512
Internetiaadress: http://ec.europa.eu/easme

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Euroopa ettevõtluse edendamise auhindade, VKEde nädala ja VKEde assamblee korraldamine aastatel 2016–2017
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: ülesanded täidetakse teenuseosutaja määratud ruumides, välja arvatud EASME või Euroopa Komisjoni ruumid. EASME ja/või Euroopa Komisjoniga peetakse Brüsselis maksimaalselt 4 kooskõlastuskoosolekut aastas. Lisaks korrapärastele kontaktidele nõutakse töövõtjalt, et ta korraldaks igal aastal (2016 ja 2017) teatava arvu koosolekuid Brüsselis Euroopa Komisjoni ja EASME esindajatega. Lõpuks nõutakse töövõtjalt, et ta korraldaks kõrge profiiliga üritusi (VKEde assambleed ja EEPA tseremooniad) riikides, kes on ELi eesistujariigid (st Slovakkia 2016. aastal, Ühendkuningriik 2017. aastal, Bulgaaria 2018. aastal). Nimetatud üritused ei toimu Euroopa Komisjoni ruumides. Need toimuvad sobivates paikades, milles asjaomased ELi eesistujariigid ja Euroopa Komisjon on kokku leppinud.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
EASME soovib sõlmida teenuslepingu teenuste osutamiseks, mis on seotud järgmisega:
1. VKEde assamblee nimelise iga-aastase väikeettevõtlusalgatuse (SBA) konverentsi korraldamine, mis tavaliselt toimub iga aasta teises pooles koostöös nimetatud perioodi nõukogu eesistujariigiga;
2. Euroopa ettevõtluse edendamise auhindade, alates 2006. aastast ettevõtlustegevuste edendamise tipptaseme premeerimiseks korraldatava iga-aastase skeemi jaoks sekretariaadi funktsiooni korraldamine;
3. VKEde nädala, sadade VKEdega seotud ELi tasandil ja liikmesriikides ning mujal toimuvate teavitustegevuste võrgustiku jaoks sekretariaadi funktsiooni korraldamine.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79000000 Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Kõnealuses pakkumiskutses kõigi viidatud ülesannete täitmise maksimaalne hinnanguline maksumus on 2 200 000 EUR, mis sisaldab kõiki makse ja kulusid.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 200 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 24 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumise iseloomustust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
vt pakkumise iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
EASME/COSME/2015/013.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
30.9.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 7.10.2015 - 10:30

Pakkumuste avamise koht:

Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, 1210 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: osaleda soovivad pakkujad peavad oma kavatsusest vähemalt 48 tundi ette teatama e-kirjaga järgmisel aadressil: easme-procurement@ec.europa.eu

Selle teate peab olema allkirjastanud pakkuja volitatud ametnik ning selles peab olema märgitud pakkuja nimel pakkumiste avamisel osaleva isiku nimi. Pakkumiste avamise lõpuosas teeb avamiskomisjoni eesistuja teatavaks pakkujate nimed ja otsuse laekunud pakkumiste sobivuse kohta. Pakkumistes sisalduvaid hindasid ei avalikustata.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: pakkumiskutse põhineb ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmil (COSME) (2014–2020), eelkõige COSME 2015. aasta tööprogrammil, tegevusel ENT/SME/15/C/N01 – VKEde poliitika (SPR, SBA, teavitustegevus):
1. COSME 2014–2020: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.12.2013 määrus (EL) nr 1287/2013, millega kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ, Euroopa Liidu Teataja L 347, 20.12.2013, lk 33;
2. COSME tööprogramm 2015. aastaks: Komisjoni 9.6.2015 rakendusotsus C(2015) 3767 final, millega muudetakse rakendusotsust C(2014)8044, mis käsitleb 2015. aasta tööprogrammi vastuvõtmist ja ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi rakendamise rahastamist.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
7.8.2015