Diensten - 291682-2018

06/07/2018    S128    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Capelle aan den IJssel: Software en informatiesystemen

2018/S 128-291682

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postbus 70
Capelle aan den IJssel
2900 AB
Nederland
Contactpersoon: Taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
NUTS-code: NL33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://capelleaandenijssel.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Rivierweg 111, 2903 AR Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
NUTS-code: NL33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie FMIS - IT_SM

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst (GR IJsselgemeenten) is voornemens tot het doorlopen van een aanbestedingsprocedure voor de levering van integraal FMIS en ITSM systeem. Voorafgaand aan de publicatie en het definitief vaststellen van de aanbestedingsstrategie en de aanbestedingsstukken wil de aanbestedende dienst marktinformatie verkrijgen als input voor deze stukken. Dit wil zij doen door het organiseren van een marktconsultatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst (GR IJsselgemeenten) is voornemens tot het doorlopen van een aanbestedingsprocedure voor de levering van integraal FMIS en ITSM systeem. Voorafgaand aan de publicatie en het definitief vaststellen van de aanbestedingsstrategie en de aanbestedingsstukken wil de aanbestedende dienst marktinformatie verkrijgen als input voor deze stukken. Dit wil zij doen door het organiseren van een marktconsultatie.

De aanbestedende dienst vertegenwoordigd 3, nu separaat, werkende organisaties (de facilitaire organisaties van de gemeenten Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel en de afdeling ICT van de GR-IJsselgemeente.). De 3 ondersteunende organisaties willen kwalitatieve, efficiëntie en financiële voordelen behalen door met elkaar samen te werken, in 1 pakket.

II.2.14)Nadere inlichtingen

De marktconsultatie maakt geen deel uit van de aanbestedingsprocedure en beïnvloedt op geen enkele wijze de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. De marktconsultatie geeft ook op geen enkele wijze een overeenkomst of juridische binding tussen de aanbestedende dienst en de deelnemende partijen.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/10/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedende dienst is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het project waarop de marktconsultatie betrekking heeft. De deelnemers hebben geen recht op een vergoeding voor hun deelname aan de marktconsultatie.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2018