Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 291703-2018

06/07/2018    S128

België-Brussel: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2018/S 128-291703

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: A.S.T.R.I.D. NV
Nationaal identificatienummer: 0263.893.151_22765
Postadres: Regentlaan 54
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Luc Dermine
E-mail: broadway@astrid.be
Telefoon: +32 25006751
Fax: +32 25006710
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.astrid.be
Adres van het kopersprofiel: https://www.broadway-info.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodni agentura pro komunikacni a informacni technologie (CZNAK)
Postadres: Kodanska 1441/46
Plaats: PRAHA 10 -Vrsovice
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 101 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ondrej Beranek
E-mail: ondrej.beranek@nakit.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nakit.cz
Adres van het kopersprofiel: http://www.nakit.cz
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (EERIKS)
Postadres: Ädala 29
Plaats: Tallinn
NUTS-code: DEE0 Sachsen-Anhalt
Postcode: 10614
Land: Estland
Contactpersoon: Juri Grigorjev
E-mail: juri.grigorjev@riks.ee
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.riks.ee
Adres van het kopersprofiel: http://www.riks.ee
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerio del Interior (ESMIR)
Postadres: Calle Amador de los Rios 7
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
Contactpersoon: Paloma Gonzalez Lopez
E-mail: pgonzalezl@guardiacivil.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.interior.gob.es
Adres van het kopersprofiel: http://www.interior.gob.es
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suomen Virveverkko Oy (FIVIR)
Postadres: Tekniikantie 4 B
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: 02151
Land: Finland
Contactpersoon: Antti Kauppinen
E-mail: Antti.Kauppinen@erillisverkot.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.erillisverkot.fi
Adres van het kopersprofiel: http://www.erillisverkot.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministere de l'Interieur (FRMOI)
Postadres: Place Beauveau
Plaats: Paris
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 75800
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Gerard Carmona
E-mail: gerard.carmona@interieur.gouv.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.interieur.gouv.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.interieur.gouv.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kentro Meleton Asfaleias (GRMOI)
Postadres: P Kanellopoulou 4 ST
Plaats: Athene
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
Postcode: 10177
Land: Griekenland
Contactpersoon: Vassilis Kassouras
E-mail: v.kassouras@kemea-research.gr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kemea.gr
Adres van het kopersprofiel: http://www.kemea.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: An Garda Siochana (IEAGS)
Postadres: Garda Headquarters, Phoenix Park
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE061 Dublin
Postcode: 8
Land: Ierland
Contactpersoon: Mick McDonnell
E-mail: michael.mcdonnell@garda.ie
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.garda.ie
Adres van het kopersprofiel: http://www.garda.ie
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerio dell'Interno (ITMOI)
Postadres: Piazza del Viminale 1
Plaats: Rome
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00184
Land: Italië
Contactpersoon: Alessio Bonucci
E-mail: alessio.bonucci@poliziadistato.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.interno.gov.it
Adres van het kopersprofiel: http://www.interno.gov.it
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The National Police of the Netherlands (NLPOL)
Postadres: Nieuwe Uitleg 1
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postcode: 2595 CC
Land: Nederland
Contactpersoon: Feiko Vermeulen
E-mail: feiko.vermeulen@politie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.government.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.government.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Serviciul de Telecomunicatii Speciale (ROSTS)
Postadres: Splaiul Independentei 323 A Sector 6
Plaats: Bucharest
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
Contactpersoon: Lucian Baicu
E-mail: lucian.baicu@sts.ro
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stsnet.ro
Adres van het kopersprofiel: http://www.stsnet.ro
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

A.S.T.R.I.D. is de leidend aankoper voor de groep aankopers van de lijst in I.1). De toepasselijke nationale wetgeving is de Belgische.

I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PCP voor innovatie-activiteit voor het mogelijk maken van een pan-Europees mobiel breedbandsysteem voor PPDR, met interoperabiliteit.

Referentienummer: A.S.T.R.I.D. SA-F-D-166-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze vooraankondiging verstrekt vroegtijdige informatie over de geplande pre-commerciële aanbesteding (PCP) en over de open marktconsultatie (OMC) die ter voorbereiding van deze PCP zal worden georganiseerd. Meer informatie over de OMC wordt verstrekt in II.2.4. Dit is geen oproep tot mededinging en verplicht BroadWay niet tot het opzetten van een mededinging.

Het is de bedoeling van BroadWay dat de PCP zal leiden tot het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen voor het aanpakken van de volgende uitdaging: Onderzoek en Ontwikkeling voor het ontwikkelen van pan-Europese mobiele breedband (met interoperabiliteit) voor openbare hulp en veiligheid, voor het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverleners van verschillende disciplines/landen en voor het mogelijk maken van de mobiliteit van hulp- en veiligheidsdiensten tussen verschillende disciplines/landen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Niet van toepassing.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze pre-commerciële aanbesteding (PCP) is een door Horizon 2020 gefinancierd samenwerkingsverband met de naam BroadWay. BroadWay bestaat uit Public Safety Communication Europe (PSCE), A.S.T.R.I.D. (www.astrid.be) en een groep in Europa gevestigde aankopers (vermeld in de lijst in 1.1) die ofwel nationaal verantwoordelijk zijn voor openbare veiligheid, of die openbare hulp- en veiligheidsdiensten zijn die met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden en dus op zoek zijn naar gelijkaardige oplossingen. A.S.T.R.I.D. is de leidend aankoper en alle informatie over deze PCP is beschikbaar op de website van het project – http://www.broadway-info.eu/

BroadWay streeft naar het laten ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen voor het aanpakken van hun gemeenschappelijke uitdagingen in onder andere gevallen van industriële of natuurrampen, zware verkeersongevallen, terroristische aanvallen en sociale conflicten, waarbij het ontbreken van PPDR roaming/interoperabiliteit de communicatie tussen reddingsteams van verschillende landen uiterst moeilijk maakt.

BroadWay heeft het voornemen een oproep tot mededinging te lanceren voor het selecteren van de meest innovatieve en bekwame ondernemers voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor pan-Europese operationele mobiliteit.

Deze zal de vorm aannemen van een pre-commerciële aanbesteding (PCP) waaronder contracten voor O en O diensten parallel zullen worden toegekend aan een aantal ondernemers in een gefaseerde aanpak. Dit zal het mogelijk maken om concurrerende alternatieve oplossingen te vergelijken.

Elke geselecteerde ondernemer zal een raamovereenkomst toegewezen krijgen die 3 O en O fases bestrijkt.

De 3 fases zijn:

1) Oplossingsontwerp;

2) Prototyping;

3) Oorspronkelijke ontwikkeling en validatie en uittesten van een beperkte set eerste producten en diensten.

Na elke fase zullen tussentijdse evaluaties worden uitgevoerd om geleidelijk aan de beste van de concurrerende oplossingen te selecteren. De ondernemers met de beste oplossingen zullen een specifiek contract voor de volgende fase aangeboden krijgen.

De tests en evaluaties zullen naar verwachting plaatsvinden op meerdere plaatsen met belangrijke input van praktijkmensen van de hulp- en veiligheidsdiensten. Ze zullen de vorm aannemen van realistische grens- en organisatie-overschrijdende scenario’s.

De PCP procedure zal naar schatting eindigen in december 2021.

De succesvolle oplossingen zouden het eerste referentiepunt worden voor pan-Europese breedband (met interoperabiliteit) voor openbare hulp- en veiligheidsdiensten over minstens 11 aankopende landen, d.w.z. de leidende aankoper en de groep aankopers.

BroadWay wenst een open marktconsultatie (OMC) te ondernemen om verdere informatie te verstrekken over zijn doelstellingen, proces, tijdsindeling en om feedback te krijgen over de maturiteit van de technologie en het vermogen van ondernemers om op dit gebied te innoveren. Alle belangstellende ondernemers worden daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de OMC, ongeacht hun geografische plaats en de grootte of bestuursstructuur van hun organisatie. De OMC zal de ondernemers niet verder binden in het vervolg van het BroadWay proces.

BroadWay verwacht de OMC te organiseren als een verzameling van de volgende activiteiten:

— een online vragenlijst (gepland: begin juli),

— persoonlijke ontmoetingen in het hoofdkwartier van de Belgische federale politie in Brussel, op

— (gepland) 13.9.2018,

— (gepland) 18.9.2018,

— online webinar op (gepland) 20.7.2018 en 9.8.2018,

— en ten slotte een online vraag-en- antwoordforum waarbij vragen zullen worden beantwoord binnen 3 – 5 dagen.

BroadWay zal het OMC proces op een open en transparante wijze beheren en alle OMC activiteiten, zoals datums, plaatsen, registratie, achtergrondinformatie en belangrijkste output zullen op de website van het project gepubliceerd worden vanaf begin juli 2018 – http://www.broadway-info.eu/

II.2.14)Nadere inlichtingen

Met het oog op een transparant en open OMC proces zijn geen bilaterale besprekingen tussen BroadWay en ondernemers met de onthulling van vertrouwelijke informatie toegestaan.

Voor mediavragen in België, contacteer broadway@astrid.be buiten België:

secretariat@broadway-info.eu

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/11/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle belangstellende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de OMC, zoals vermeld in II.2.

Alle activiteiten zullen in het Engels worden gehouden. Voor een gelijke behandeling van alle belangstellende ondernemers zullen persoonlijke ontmoetingen enkel worden gebruikt voor het verstrekken van elementaire informatie over de uitdaging en het proces en voor het luisteren naar ondernemers op een open en transparante wijze. In geval van een gebrek aan belangstelling voor deelname aan de OMC evenementen behoudt BroadWay zich het recht voor om 1 persoonlijke ontmoeting in Brussel te annuleren.

Het al dan niet deelnemen aan OMC activiteiten zal geen gunstige of ongunstige gevolgen hebben voor de mogelijkheden van eender welke ondernemer om deel te nemen aan toekomstige aanbestedingsactiviteiten.

Deze PCP is vrijgesteld van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de WTO, de Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten en de nationale wetten die ze ten uitvoer leggen. Dit is zo omdat het de aanbesteding van O en O diensten betreft waarbij de voordelen niet uitsluitend toekomen aan de groep van aankopers voor gebruik ervan bij de uitvoering van hun eigen zaken.

Publicatie van deze vooraankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie mag niet gezien worden als een verklaring van afstand van deze vrijstelling. De publicatie gebeurt vrijwillig en de aanbesteding zal niet de procedures volgen onder de regels van de Europese Unie voor het plaatsen van overheidsopdrachten, maar eerder de procedure beschreven in de inschrijvingsdocumentatie.

Deze vooraankondiging wordt gepubliceerd voor het aankondigen van een open marktconsultatie voor een toekomstige pre-commerciële aanbestedingsprocedure. De vooraankondiging is geen verbintenis tot aanbesteding.

(Aanvullende codes: 64200000 en 32000000)

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2018