Dostawy - 291871-2020

24/06/2020    S120

Polska-Nielisz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 120-291871

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nielisz
Adres pocztowy: Nielisz 279
Miejscowość: Nielisz
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-413
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gil
E-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel.: +48 846312727
Faks: +48 846312715

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ugnielisz.bip.lubelskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”

Numer referencyjny: UZP.271.4.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 489 182.28 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Nielisz

Część nr: 1A
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nielisz

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1A. Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Nielisz obejmuje:

• dostawę i wdrożenie

— platformy „Cyfrowy Urząd",

— brokera integracyjnego,

— systemu repozytorium dokumentów,

— systemu elektronicznego archiwum,

— systemu obsługi rady,

— systemu obsługi zamówień publicznych,

— systemu zarządzania urzędem.

• rozbudowę i aktualizację systemów dziedzinowych,

• dostosowanie lub wykonanie formularzy elektronicznych ePUAP,

• elektronizację procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem e-usług,

• modernizację portalu gminy z uwzględnieniem standardów WCAG,

• dostawę sprzętu i oprogramowania:

— serwera,

— serwerowego systemu operacyjnego,

— serwerowego zasilacza awaryjnego,

— macierzy dyskowej,

— drukarek etykiet (4 szt.),

— czytników kodów kreskowych (4 szt.),

— zestawów do składania podpisu kwalifikowanego (5 szt.).

• uruchomienie punktu wydawania profili zaufanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16. Projekt pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Szczebrzeszyn

Część nr: 1B
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Szczebrzeszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

3.2.2. Część 1B. Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Szczebrzeszyn obejmuje:

• dostawę i wdrożenie

— Platformy „Cyfrowy Urząd",

— Brokera integracyjnego,

— Systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

— Systemu elektronicznego archiwum,

— Systemu obsługi rady,

— Systemu obsługi zamówień publicznych,

— Systemu zarządzania urzędem,

— Centralnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

• rozbudowę i aktualizację systemów dziedzinowych,

• dostosowanie lub wykonanie formularzy elektronicznych ePUAP,

• elektronizację procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem e-usług,

• modernizację portalu gminy z uwzględnieniem standardów WCAG,

• dostawę sprzętu i oprogramowania:

— serwerów (2 szt.),

— serwerowego systemu operacyjnego,

— macierzy dyskowej,

— urządzenia firewall,

— systemu rejestracji posiedzeń rady,

— zestawów do składania podpisu kwalifikowanego (10 szt.),

• uruchomienie punktu wydawania profili zaufanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16. Projekt pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Zwierzyniec

Część nr: 1C
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zwierzyniec

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1C. Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Zwierzyniec obejmuje:

• dostawę i wdrożenie

— Platformy „Cyfrowy Urząd",

— Brokera integracyjnego,

— Systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

— Systemu elektronicznego archiwum,

— Systemu obsługi rady,

— Systemu obsługi zamówień publicznych,

— Systemu zarządzania urzędem,

— Centralnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

• rozbudowę i aktualizację systemów dziedzinowych,

• dostosowanie lub wykonanie formularzy elektronicznych ePUAP,

• elektronizację procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem e-usług,

• modernizację portalu gminy z uwzględnieniem standardów WCAG,

• dostawę sprzętu i oprogramowania:

— serwerów (2 szt.),

— serwerowego systemu operacyjnego,

— macierzy dyskowej,

— urządzenia firewall,

— drukarek etykiet (2 szt.),

— czytników kodów kreskowych (2 szt.),

— systemu rejestracji posiedzeń rady,

• uruchomienie punktu wydawania profili zaufanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awari (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Łabunie

Część nr: 1D
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Łabunie

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1D. Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Łabunie obejmuje:

• dostawę i wdrożenie

— Platformy „Cyfrowy Urząd",

— Brokera integracyjnego,

— Systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

— Systemu elektronicznego archiwum,

— Systemu obsługi rady,

— Systemu obsługi zamówień publicznych,

• rozbudowę i aktualizację systemów dziedzinowych,

• dostosowanie lub wykonanie formularzy elektronicznych ePUAP,

• elektronizację procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem e-usług,

• modernizację portalu gminy z uwzględnieniem standardów WCAG,

• dostawę sprzętu i oprogramowania:

— serwera,

— serwerowego systemu operacyjnego,

— serwerowego zasilacza awaryjnego,

— macierzy dyskowej,

— urządzenia firewall,

— drukarki etykiet,

— czytnika kodów kreskowych,

— systemu rejestracji posiedzeń rady,

— zestawów do składania podpisu kwalifikowanego (8 szt.),

• uruchomienie punktu wydawania profili zaufanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awari (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Krasnobród

Część nr: 1E
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krasnobród

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć 1E. Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Krasnobród obejmuje:

• dostawę i wdrożenie

— Platformy „Cyfrowy Urząd",

— Brokera integracyjnego,

— Systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

— Systemu elektronicznego archiwum,

— Systemu obsługi zamówień publicznych,

• rozbudowę i aktualizację systemów dziedzinowych,

• dostosowanie lub wykonanie formularzy elektronicznych ePUAP,

• elektronizację procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem e-usług,

• modernizację portalu gminy z uwzględnieniem standardów WCAG,

• dostawę sprzętu i oprogramowania:

— serwera,

— serwerowego systemu operacyjnego,

— macierzy dyskowej,

— urządzenia firewall,

— drukarki etykiet,

— czytnika kodów kreskowych,

• uruchomienie punktu wydawania profili zaufanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awari (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Serniki

Część nr: 1F
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Serniki

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1F. Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Serniki obejmuje:

• dostawę i wdrożenie

— Platformy "Cyfrowy Urząd",

— Brokera integracyjnego,

— Systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

— Systemu obsługi zamówień publicznych,

• rozbudowę i aktualizację systemów dziedzinowych,

• dostosowanie lub wykonanie formularzy elektronicznych ePUAP,

• elektronizację procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem e-usług,

• modernizację portalu gminy z uwzględnieniem standardów WCAG,

• dostawę sprzętu i oprogramowania:

— serwera,

— serwerowego systemu operacyjnego,

— macierzy dyskowej,

— drukarki etykiet,

— czytnika kodów kreskowych,

— zestawów do składania podpisu kwalifikowanego (3 szt.),

• uruchomienie punktu wydawania profili zaufanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awari (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Michów

Część nr: 1G
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Michów

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1G. Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Michów obejmuje:

• dostawę i wdrożenie

— Platformy „Cyfrowy Urząd",

— Systemu obsługi zamówień publicznych,

• dostosowanie lub wykonanie formularzy elektronicznych ePUAP,

• dostawę sprzętu i oprogramowania:

— serwera,

— serwerowego systemu operacyjnego,

• uruchomienie punktu wydawania profili zaufanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awari (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Chodel

Część nr: 1H
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Chodel

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1H. Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Chodel obejmuje:

• dostawę i wdrożenie

— Platformy „Cyfrowy Urząd",

— Systemu obsługi zamówień publicznych,

• dostosowanie lub wykonanie formularzy elektronicznych ePUAP,

• dostawę sprzętu i oprogramowania:

— serwera,

— serwerowego systemu operacyjnego,

— serwerowych zasilaczy awaryjnych (2 szt.),

— macierzy dyskowej,

— urządzenia firewall,

— zestawów do składania podpisu kwalifikowanego (9 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awari (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów i tabletów

Część nr: 2A
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30213200 Komputer tablet
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nielisz, gmina Michów, gmina Łabunie, gmina Chodel, gmina Serniki, gmina Szczebrzeszyn, gmina Zwierzyniec, gmina Krasnobród

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów i tabletów - obejmuje dostawę:

• Komputerów przenośnych (5 szt.),

• Tabletów (20 szt.),

• Zestawów komputerowych (115 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń peryferyjnych

Część nr: 2B
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
30213200 Komputer tablet
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nielisz, gmina Michów, gmina Łabunie, gmina Chodel, gmina Serniki, gmina Szczebrzeszyn, gmina Zwierzyniec, gmina Krasnobród

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2B. Dostawa urządzeń peryferyjnych – obejmuje dostawę:

• Drukarek A4 kolor (5 szt.),

• Drukarek A4 mono (7 szt.),

• Podajnika do urządzenia wielofunkcyjnego,

• Projektorów multimedialnych z ekranem (3 szt.),

• Skanerów (18 szt.),

• Urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor (5 szt.),

• Urządzeń wielofunkcyjnych A3 mono (3 szt.),

• Urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor (4 szt.),

• Zasilaczy awaryjnych do stacji roboczych (10 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania

Część nr: 2C
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30213200 Komputer tablet
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nielisz, gmina Michów, gmina Łabunie, gmina Chodel, gmina Serniki, gmina Szczebrzeszyn, gmina Zwierzyniec, gmina Krasnobród

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2C. Dostawa oprogramowania – obejmuje dostawę:

• Oprogramowania antywirusowego (202 szt.),

• Oprogramowania do pomocy zdalnej (1 szt.),

• Oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki rastrowej (4 szt.),

• Oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki wektorowej (4 szt.),

• Pakietów oprogramowania biurowego (115 szt.),

• Pakietów oprogramowania do monitoringu sieci (80 szt.),

• Oprogramowania do edycji dokumentów w formacie PDF (2 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia, aktywnych urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń i monitorowania do serwerowni

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
44221000 Okna, drzwi i podobne elementy
44480000 Różny sprzęt gaśniczy
39717200 Urządzenia klimatyzacyjne
32420000 Urządzenia sieciowe
42961100 System kontroli dostępu
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31213300 Szafy kablowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nielisz, gmina Łabunie, gmina Chodel, gmina Serniki, gmina Szczebrzeszyn, gmina Zwierzyniec, gmina Krasnobród

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3. Dostawa wyposażenia, aktywnych urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń i monitorowania do serwerowni – obejmuje dostawę:

• Centralnych zasilaczy awaryjnych (3 szt.),

• Drzwi antywłamaniowe (3 szt.),

• Klimatyzacja serwerowni (3 szt.),

• Listew zasilających do szafy rack (9 szt.),

• Paneli gaśniczych (2 szt.),

• Paneli krosowniczych (11 szt.),

• Przełączników sieciowych (9 szt.),

• Routerów (2 szt.),

• Systemów kontroli dostępu do serwerowni (4 szt.),

• Systemów monitoringu wizyjnego (2 szt.),

• Systemów monitorujących warunki pracy serwerowni (6 szt.),

• Systemu zarządzania kluczami,

• Szaf rack (3 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0030/16 Projekt pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego dla gminy Szczebrzeszyn

Część nr: 4A
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Szczebrzeszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4A. Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego dla gminy Szczebrzeszyn obejmuje dostarczenie i wdrożenie ww. systemu dla 2 placówek oświatowych gminy Szczebrzeszyn:

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Bodaczów 501, 22-460 Szczebrzeszyn, POLSKA.

Orientacyjna liczba uczniów na dzień ogłoszenia postępowania: 160

2) Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 16, 22-460 Szczebrzeszyn, POLSKA.

Orientacyjna liczba uczniów na dzień ogłoszenia postępowania: 389

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-006-0030/16 Projekt pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego dla gminy Zwierzyniec

Część nr: 4B
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zwierzyniec

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4A. Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego dla gminy Szczebrzeszyn obejmuje dostarczenie i wdrożenie ww. systemu dla 2 placówek oświatowych gminy Zwierzyniec:

1) Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu z filią w Wywłoczce, ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec, POLSKA

Orientacyjna liczba uczniów na dzień ogłoszenia postępowania: 504

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-006-0030/16 Projekt pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowany w ramach RPO WL na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 226-553453
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1A
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Nielisz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lider: Mikrobit Sp. z o.o., Partner: R-Soft Studio Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zana 39
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-601
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 606 060.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 551 138.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 1B
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Szczebrzeszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Madkom S.A.
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 830 361.72 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 664 408.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 1C
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Zwierzyniec

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Madkom S.A.
Adres pocztowy: Al. Zwyciestwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 812 151.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 656 492.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 1D
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Łabunie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lider: Mikrobit Sp. z o.o., Partner: R-Soft Studio Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zana 39
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-601
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 645 465.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 586 985.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 1E
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Krasnobród

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lider: Mikrobit Sp. z o.o., Partner: R-Soft Studio Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zana 39
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-601
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 452 412.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 429 999.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 1F
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Serniki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lider: Mikrobit Sp. z o.o., Partner: R-Soft Studio Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zana 39
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-601
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 396 009.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 376 242.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 1G
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Michów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lider: Mikrobit Sp. z o.o., Partner: R-Soft Studio Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zana 39
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-601
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 291 454.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 282 516.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 1H
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gminy Chodel

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: R-Soft Studio Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Racławickie 8/14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-037
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 151 126.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 149 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 2A
Nazwa:

Dostawa komputerów i tabletów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grupa E Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piwna 32
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 494 504.95 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 412 475.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: 2B
Nazwa:

Dostawa urządzeń peryferyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Część nr: 2C
Nazwa:

Dostawa oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa wyposażenia, aktywnych urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń i monitorowania do serwerowni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Yapida Piotr Małyska
Adres pocztowy: Rozkopaczew 80
Miejscowość: Rozkopaczew
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 287 535.08 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 276 341.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13
Część nr: 4A
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego dla gminy Szczebrzeszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Librus Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Korfantego 193
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-153
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 94 050.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 651.22 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14
Część nr: 4B
Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego dla gminy Zwierzyniec

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Librus Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Korfantego 193
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-153
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 150.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 35 951.22 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy pkt z sekcji III.1.1).

6.1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Jednolity europejski dokument zamówienia wymagany w pkt 6.1.1 winien złożyć każdy wykonawca. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1.1, dotyczące tych podmiotów.

6.1.5.JEDZ, o którym mowa w pkt 6.1.1 składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nic w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.1.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt 6.2 winien złożyć każdy wykonawca.

6.2.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2 składane jest w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

17.2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”.

17.3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

17.4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020