Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 291986-2016

24/08/2016    S162

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно правата на собственост и изключителните права върху средствата за производство в областта на рибарството

2016/S 162-291986

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/25
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1841
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно правата на собственост и изключителните права върху средствата за производство в областта на рибарството.

Референтен номер: EASME/EMFF/2016/024.
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Това проучване ще представи анализ на структурата на правата на собственост върху риболовни кораби, лицензи, както и изключителни права (квоти) върху средствата за производство в сектора на улова на ЕС. То ще документира актуалното развитие на тази структура, ще оцени нейнотo влияние върху икономическите постижения на сегменти от флота на ЕС и, на тази основа, ще предвиди евентуални бъдещи перспективи за тези сегменти, както и за системи на управление, базирани на права. Резултатите от това проучване ще бъдат използвани в бъдещи оценявания и оценки на въздействието.

Специфичните цели на проучването са:

а) разбиране на концентрацията на плавателни съдове и квоти на ниво държави-членки;

б) разбиране на фирмите, притежаващи право на крайна собственост върху кораби и квоти, по отношение на сектора на дейност; и

в) определяне на националността на крайните собственици на фирми.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат извършени в помещенията, посочени от изпълнителя. Най-много 3 координационни срещи с EASME и/или Европейската комисия ще се проведат в Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Това проучване ще представи анализ на структурата на правата на собственост върху риболовни кораби, лицензи, както и изключителни права (квоти) върху средствата за производство в сектора на улова на ЕС. То ще документира актуалното развитие на тази структура, ще оцени нейнотo влияние върху икономическите постижения на сегменти от флота на ЕС и, на тази основа, ще предвиди евентуални бъдещи перспективи за тези сегменти, както и за системи на управление, базирани на права. Резултатите от това проучване ще бъдат използвани в бъдещи оценявания и оценки на въздействието.

Специфичните цели на проучването са:

а) разбиране на концентрацията на плавателни съдове и квоти на ниво държави-членки;

б) разбиране на фирмите, притежаващи право на крайна собственост върху кораби и квоти, по отношение на сектора на дейност; и

в) определяне на националността на крайните собственици на фирми.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Европейски фонд за морско дело и рибарство за 2016 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/09/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/10/2016
Местно време: 10:30
Място:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), Covent Garden 2, room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +35 243031
Факс: +35 243032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/08/2016