S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 291986-2016

24/08/2016    S162    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Studija o vlasništvu i ekskluzivnim pravima ribolovnih proizvodnih sredstava

2016/S 162-291986

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Poštanska adresa: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/25
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1841
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o vlasništvu i ekskluzivnim pravima ribolovnih proizvodnih sredstava

Referentni broj: EASME/EMFF/2016/024.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Studijom će se pružiti analiza strukture vlasništva ribolovnih plovila, dozvola, kao i isključiva prava (kvote) proizvodnih sredstava u EU-ovom sektoru lova. Njome će se zabilježiti nedavni razvoj ove strukture, ocijeniti ekonomski učinak segmenata flote EU-a i, na temelju toga, predvidjeti mogući budući izgledi za te segmente, kao i za sustave upravljanja temeljene na pravima. Rezultati ove studije koristit će se za buduće procjene i ocjenjivanje učinka.

Specifični ciljevi studije su:

a) razumijevanje koncentracije plovila i kvota na razini države članice;

b) razumijevanje krajnjeg vlasništva poduzeća koja posjeduju plovila i kvote, u smislu sektorske aktivnosti; i

c) definiranje državljanstva krajnjih vlasnika poduzeća.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadatke treba izvršiti u prostorima koje će odrediti izvoditelj. U Bruxellesu će se održati najviše 3 koordinacijska sastanka s EASME-om i/ili Europskom komisijom.

II.2.4)Opis nabave:

Studijom će se pružiti analiza strukture vlasništva ribolovnih plovila, dozvola, kao i isključiva prava (kvote) proizvodnih sredstava u EU-ovom sektoru lova. Njome će se zabilježiti nedavni razvoj ove strukture, ocijeniti ekonomski učinak segmenata flote EU-a i, na temelju toga, predvidjeti mogući budući izgledi za te segmente, kao i za sustave upravljanja temeljene na pravima. Rezultati ove studije koristit će se za buduće procjene i ocjenjivanje učinka.

Specifični ciljevi studije su:

a) razumijevanje koncentracije plovila i kvota na razini države članice;

b) razumijevanje krajnjeg vlasništva poduzeća koja posjeduju plovila i kvote, u smislu sektorske aktivnosti; i

c) definiranje državljanstva krajnjih vlasnika poduzeća.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo za 2016.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/09/2016
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/10/2016
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME), Covent Garden 2, room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Internetska adresa navedena u odjeljku I.3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Telefaks: +35 243032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/08/2016