Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 291986-2016

24/08/2016    S162

Belgien-Bryssel: Undersökning om ägande och exklusiva rättigheter avseende produktionsmedel inom fiskeri

2016/S 162-291986

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/25
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1841
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om ägande och exklusiva rättigheter avseende produktionsmedel inom fiskeri

Referensnummer: EASME/EMFF/2016/024.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Genom denna undersökning ska en analys genomföras av strukturen för ägandet av fiskefartyg, licenser samt ensamrätter (andelar) avseende produktionsmedlen i EU:s fångstsektor. Den senaste utvecklingen av denna struktur ska dokumenteras och dess effekt på EU:s flottsegments ekonomiska resultat ska bedömas, och på grundval av detta ska eventuella framtidsutsikter för dessa segment samt för rättighetsbaserade förvaltningssystem förutses. Resultaten av denna undersökning kommer att användas vid framtida utvärderingar och konsekvensbedömningar.

De särskilda målen med undersökningen är att

a) få förståelse för koncentrationen av fartyg och andelar på medlemsstatsnivå,

b) få förståelse för det yttersta ägandet av holdingföretag för fartyg och andelar, med avseende på verksamhetsområde, samt

c) fastställa nationaliteten hos de yttersta ägarna av företagen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna ska utföras i de lokaler som uppdragstagaren anger. Högst 3 samordningsmöten med Easme och/eller Europeiska kommissionen kommer att hållas i Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Genom denna undersökning ska en analys genomföras av strukturen för ägandet av fiskefartyg, licenser samt ensamrätter (andelar) avseende produktionsmedlen i EU:s fångstsektor. Den senaste utvecklingen av denna struktur ska dokumenteras och dess effekt på EU:s flottsegments ekonomiska resultat ska bedömas, och på grundval av detta ska eventuella framtidsutsikter för dessa segment samt för rättighetsbaserade förvaltningssystem förutses. Resultaten av denna undersökning kommer att användas vid framtida utvärderingar och konsekvensbedömningar.

De särskilda målen med undersökningen är att

a) få förståelse för koncentrationen av fartyg och andelar på medlemsstatsnivå,

b) få förståelse för det yttersta ägandet av holdingföretag för fartyg och andelar, med avseende på verksamhetsområde, samt

c) fastställa nationaliteten hos de yttersta ägarna av företagen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Europeiska havs- och fiskerifonden för år 2016.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/09/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/10/2016
Lokal tid: 10:30
Plats:

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), Covent Garden 2, room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Internetadressen som anges i punkt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/08/2016