Usluge - 292002-2016

24/08/2016    S162

Belgija-Bruxelles: Ekonomska i pravna analiza čimbenika koji uzrokuju nisku stopu objavljivanja prilika za javnu nabavu u Njemačkoj

2016/S 162-292002

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate G: Single Market for Public Administrations
Poštanska adresa: avenue des Nerviens 105
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: grow-G2@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1759
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1759
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ekonomska i pravna analiza čimbenika koji uzrokuju nisku stopu objavljivanja prilika za javnu nabavu u Njemačkoj

Referentni broj: 553/PP/GRO/IMA/16/9031.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79311400 Usluge ekonomskog istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Njemačka ima najnižu vrijednost poziva na nadmetanje objavljenih na TED-u u okviru zakonodavstva EU-a iz područja javne nabave (podaci iz 2014.: 1,1 % BDP-a (uključujući sektorsku nabavu) ili 5,4 % javnih izdataka za radove, robu i usluge (bez sektorske nabave), u usporedbi s 4 %, odnosno 22 % za prosječnu državu u EU-28). S obzirom da je prosječna vrijednost ugovora u Njemačkoj bila blizu prosječnoj vrijednosti u svim državama EU-a, to zajedno s niskom zbrojenom vrijednosti pokazuje da je ukupni broj ugovora objavljenih u Njemačkoj u okviru zakonodavstva EU-a u području javne nabave (sve nabave iznad praga) bio usporedivo niži. To može sprečavati učinkovitu potrošnju javnog novca i imati učinak na njemačko i europsko poslovanje u smislu izgubljenih poslovnih prilika. Glavni je cilj ove studije utvrditi, na temelju dobre ekonomske i pravne analize, razloge za nisku stopu objave u Njemačkoj. Za više detalja o zadacima koji će se izvršavati molimo pogledajte upute za nadmetanje.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 265 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79140000 Usluge pravnog savjetovanja i informiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršavanja zadataka su prostorije izvoditelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, s iznimkom Komisijinih prostorija.

II.2.4)Opis nabave:

Od izvršitelja se očekuje pružanje ekonomske i pravne analize čimbenika koji uzrokuju nisku stopu objavljivanja prilika za javnu nabavu u Njemačkoj. Učinit će to, među ostalim, putem: 1. prikupljanja/procjene podataka o javnoj nabavi; 2. prikupljanja odluka i ostalih informacija tijela za pravne lijekove (Vergabekammern i Vergabesenate der Oberlandesgerichte) i revizorskih tijela; 3. određivanja i analiziranja studija slučaja. Izvršitelj će dostaviti početno, privremeno i završno izvješće prema rasporedu koji se nalazi u uputama za nadmetanje. Također će biti dostupan za 3 do 5 sastanaka s Komisijom. Za više detalja o zadacima koji će se izvršavati molimo pogledajte upute za nadmetanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 265 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 10
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Odluka Komisije od 7.12.2015 (C(2015) 8547 završna verzija).
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/09/2016
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/09/2016
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Europska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate G, Unit G.2: Access to Procurement Markets, Nerviens 105 Building, avenue des Nerviens 105, 1049 Brussels, BELGIJA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/08/2016