Dostawy - 292021-2020

24/06/2020    S120

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 120-292021

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 100-239620)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krajowy numer identyfikacyjny: BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kryształowicz
E-mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Tel.: +48 226013526
Faks: +48 228456751
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/mswia/bip
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy

Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-5-DT-PN-MG/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest najem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Projekt umowy zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 100-239620

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną (1)dostawę (umowę), w której skład wchodziła dostawa z dzierżawą, najem lub dzierżawa urządzeń sieciowych wraz ze wsparciem oraz wdrożeniem o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną (1) dostawę (umowę) w której skład wchodziła dostawa lub dzierżawa lub najem urządzeń sieciowych wraz ze wsparciem oraz wdrożeniem o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje: