Usługi - 292130-2020

Submission deadline has been amended by:  321913-2020
24/06/2020    S120

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie danych

2020/S 120-292130

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Pabich
E-mail: patrycja.pabich@pgi.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/podlegajace-pzp/uslugi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: geologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE wraz ze wsparciem środowiska informatycznego (...)

Numer referencyjny: NZP-240-48/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE ze wsparciem środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych oraz z asystą techniczną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE ze wsparciem środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych oraz z asystą techniczną.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami”; załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

6.2.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

6.2.1.1. jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę, obejmującą swoim zakresem wytworzenie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i wdrożenie narzędzi harmonizacji i publikacji zbiorów danych przestrzennych za pomocą usług danych przestrzennych, dla przynajmniej jednego tematu INSPIRE, zgodnie z wymaganiami INSPIRE o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto;

6.2.1.2. jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę, obejmującą swoim zakresem wytworzenie i wdrożenie aplikacji klienckiej, działającej w przeglądarce internetowej, udostępniającej usługi sieciowe zgodnie ze specyfikacją Open Geospatial Consortium, w tym usługę wyszukiwania, usługi przeglądania, usługi pobierania zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych, w tym predefiniowaną usługę ATOM, dla przynajmniej jednego tematu INSPIRE, zgodnie z wymaganiami INSPIRE o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto;

6.2.1.3. jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie metadanych zgodnie z wymaganiami INSPIRE o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto.

Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem (wskazać tę samą usługę bądź usługi), pod warunkiem, że spełniają warunki określone pkt 6.2.1 SIWZ).

W przypadku gdy wartość została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.2.2. na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował co najmniej:

6.2.2.1. jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika projektu z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli kierownika projektu, w realizacji co najmniej trzech projektów informatycznych związanych z systemami GIS z okresu ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej jednym spełniającym wymagania wskazane w pkt 6.2.1.1. SIWZ oraz posiadającą certyfikat Prince2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub równoważny;

6.2.2.2. dwoma osobami (2) pełniącymi funkcję analityków – ekspertów GIS ds. harmonizacji danych przestrzennych, posiadającymi każda z osób co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i umiejętności w zakresie opracowywania zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych, analizy biznesowej, zarządzania wymaganiami, w analizie systemów informatycznych, w tym systemów związanych z przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych, i które brały udział w okresie ostatnich 5 lat jako analitycy lub projektanci w co najmniej w 2 projektach informatycznych, w tym przynajmniej jednym spełniającym wymagania wskazane w pkt 6.2.1 SIWZ oraz posiadającymi udział w szkoleniach z zakresu analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami oraz znajomość UML 2.0 potwierdzoną certyfikatem OMG Certified UML Profesional lub równoważnym;

6.2.2.3. jedną (1) osobą pełniąca funkcję analityka biznesowego – eksperta dziedzinowego, który w okresie ostatnich 5 lat nabył co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektach związanych z geologią i/lub hydrogeologią i/lub monitoringiem środowiska, opracowywaniem zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych i pełnił funkcję analityka biznesowego co najmniej w dwóch projektach informatycznych spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.1 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6.2.2.4. jedną (1) osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. projektowania i wdrażania procesów ETL oraz oprogramowania wykorzystywanego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych INSPIRE z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w co najmniej 2 projektach informatycznych spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.1 SIWZ;

6.2.2.5. jedną (1) osobą pełniącą funkcję programisty – eksperta GIS z co najmniej 3-etnim doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami w zakresie programowania aplikacji oraz która brała udział w co najmniej dwóch projektach informatycznych spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.2 SIWZ;

6.2.2.6. jedną (1) osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. usług danych przestrzennych INSPIRE z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w tym zakresie, która brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.2 SIWZ;

6.2.2.7. jedną (1) osobą pełniącą funkcję eksperta GIS ds. metadanych posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania metadanych zgodnych z wymaganiami INSPIRE, oraz która brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych polegających na budowie systemu zawierającego usługi infrastruktury informacji przestrzennej (w tym co najmniej usługi wyszukiwania CSW) i spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.3 SIWZ.

Uwaga

Dla osób określonych w pkt 6.2.2.1–6.2.2.4 SIWZ oraz 6.2.2.6–6.2.2.7 SIWZ opuszcza się pełnienie w zespole do dwóch funkcji.

Dla osoby określonej w pkt 6.2.2.5 SIWZ nie dopuszcza się łączenia ww. funkcji.

W celu wykazania doświadczenia zawodowego ww. osób, należy przedstawić listę wykonanych projektów wraz z rolą, jakie pełniły ww. osoby.

W przypadku posiadania certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności – podać ich nazwę.

Doświadczenie ww. osób liczone będzie wstecz od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli przedstawi certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej funkcji i odpowiadający analogicznemu poziomowi kompetencji, jest potwierdzony egzaminem jeśli dany certyfikat tego wymaga i wydany przez organizacje do tego uprawnioną.

Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów” oraz spełnianie warunków udziału przez konsorcjum zostało opisane w pkt 6 SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

W celu zapewnienia należytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w formularzu „Oferta”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zaplanowane w karcie zadania i HRF prace kooperacyjne i inwestycje mają na celu opracowanie i wdrożenie środowiska do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych zgodnie z wymaganiami dyrektywy INSPIRE i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ma to związek z harmonogramem wdrożenia dyrektywy INSPIRE. Obecna sytuacja wynika z faktu, że na zgodę na uruchomienie przedsięwzięcia PIG-PIB oczekiwał od 27.2.2018 do 29.11.2018, a podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia jest spodziewane dopiero w marcu 2020 r., mimo, że celem projektu jest wspieranie realizacji obowiązków Głównego Geologa Kraju i ministra właściwego ds. środowiska w zakresie tematów danych przestrzennych przypisanych im ustawą o IIP.

Komisja Europejska prowadzi coroczny monitoring wdrażania dyrektywy INSPIRE przez kraje członkowskie i w wypadku niewywiązywania się z obowiązków z niej wynikających kieruje do rządów takich krajów monity dotyczące uchybień w zakresie jej wdrażania.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 (bud. A, pok. 230), POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone na formularzu „JEDZ”, sporządzone zgodnie ze wzorem zawierające w szczególności informacje: o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 6 SIWZ, o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. O podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. nr 7 do SIWZ (Wykaz usług), wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Zał. nr 8 do SIWZ (Wykaz osób), informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w pkt 9 SIWZ.

Termin związania ofertą: 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020