Usługi - 292284-2020

24/06/2020    S120

Polska-Działdowo: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 120-292284

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina-Miasto Działdowo
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 571-16-02-078, REGON: 130377860.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 12
Miejscowość: Działdowo
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 13-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Chyliński
E-mail: zamowienia@dzialdowo.pl
Tel.: +48 236970411
Faks: +48 236970402

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.dzialdowo.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.dzialdowo.eu/artykuly/983/rok-2020
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozwój e-usług publicznych w gminie-miasto Działdowo

Numer referencyjny: RZE.271.2.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług publicznych w gminie-miasto Działdowo”. Zamówienie jest podzielone na części.

Cześć 1. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu.

Część 2. Dostawa sprzętu komputerowego.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48820000 Serwery
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług publicznych w gminie-miasto Działdowo”. Zamówienie jest podzielone na części.

Cześć 1. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmuje:

— przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury systemu,

— opracowanie dokumentacji technicznej systemu,

— opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania,

— dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem Zamówienia,

— testowanie i uruchomienie systemu,

— przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z systemu przez pracowników Zamawiającego,

— udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych umową,

— udzielenie gwarancji na przedmiot umowy,

— migrację danych do systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna,

— przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej.

Przy czym wymagania dla systemu, jego poszczególnych elementów i usług koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia zawiera określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących w szczególności przeprowadzenia wdrożenia systemów informatycznych i szkoleń z obsługi, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoba lub osoby wykonujące czynności w zakresie określonym powyżej będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności.

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych powyżej.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii (A) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu (B) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady (W) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej cyfrowy region, działanie 3.1 cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Nr RPWM.03.01.00-28-0020/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia dla części 1 – nie dłużej niż 240 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że dla zadań wskazanych w rozdziałach 2.5, 2.8 i 2.9 Załącznika nr 1 do SIWZ (Modernizacja systemu dziedzinowego, Zakup licencji systemu zarządzania budżetem, Wdrożenie systemu zarządzania budżetem) Strony ustalają termin do 15 grudnia 2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług publicznych w gminie-miasto Działdowo”. Zamówienie jest podzielone na części.

Część 2. Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje dostawę:

— zestawów komputerowych – 6 szt.,

— komputerów dla administratorów systemu – 2 szt.

Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie,

Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących w szczególności przeprowadzenia wdrożenia systemów informatycznych i szkoleń z obsługi, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoba lub osoby wykonujące czynności w zakresie określonym powyżej będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności.

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych powyżej.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu gwarancyjnego (G) / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy (D) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej cyfrowy region, działanie 3.1 cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Nr RPWM.03.01.00-28-0020/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania dla części 2 – nie dłużej niż do 100 dni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert złożonych dla części 2.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku. Informacje na temat dokumentów dla Wykonawców spoza Polski:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.3.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.8 i 6.3.9 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.8 i 6.3.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby

Albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

Lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.3.10 SIWZ stosuje się.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt

6.3.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3.8 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym

Przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.3.10 SIWZ stosuje się.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1, 6.3.4, 6.3.8, 6.3.11, 6.3.12 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

Ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.3.1, 6.3.4, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.11, 6.3.12 SIWZ winien złożyć każdy Wykonawca.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części 1:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.

Dla części 2:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego poniższy dokument:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawców składających ofertę na część 1 zamówienia).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części 1:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym co najmniej jeden zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych) o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każde,

— co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej lub digitalizacji zasobów informacji przestrzennej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każde. Dla części 2:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż 25 000 PLN brutto każda.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

1. Wykaz dostaw i/lub usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i/lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i/lub usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i/lub usługi były wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Ponadto w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt III.2.3 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:

1. co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, tj. kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia) pełniąc funkcję kierownika lub zastępcy lub równoważną (tj. związaną z kierowaniem pracą zespołu), o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto;

2. co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu podatkowego lub księgowego o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 100 000,00 PLN;

3. co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu informacji przestrzennej lub digitalizację zasobów informacji przestrzennej o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.

W tym celu na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć poniższe dokumenty:

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; dotyczy Wykonawców składających ofertę na część 1 zamówienia).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określono we wzorach umowy stanowiących załączniki w SIWZ nr 8.1 (część 1) oraz 8.2 (część 2).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie wymaganiem pkt. 14.2.3 SIWZ.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

— podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.1.2 SIWZ.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. Składający ofertę musi wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z działem 8 SIWZ w wysokości:

— dla części 1: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

— dla części 2: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

7. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej z podatkiem VAT podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść zgodnie z zasadami określonymi w dziale 15 SIWZ.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został określony szczegółowo w dziale 6 SIWZ:

1) wykaz ośw. lub dok. składanych wraz z ofertą

— jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).

2) w przyp. Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ winien złożyć każdy wyk.;

3) wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także oświadczenie JEDZ, dotyczące tych podmiotów;

4) inf., o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (przynależność do grupy kapitał).

5) ośw. lub dok. składane na wezwanie:

— inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

— ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG,

— inf. banku lub spółdzielczej kasy oszcz.-kred. potw. wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wyk.,

— wykaz wykonanych dostaw i/lub usług,

— wykaz osób, skierowanych przez Wyk. do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

— opis oferowanego sprzętu,

— wydruki ze strony standard performance evaluation corporation (www.spec.org) potwierdzające wynik testów dla oferowanych serwerów,

— opis oferowanego oprogramowania aplikacyjnego,

— próbka oferowanego oprogramowania aplikacyjnego.

Przepisy §7 i §8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 z późn. zm.). stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy.

2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 Ustawy „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”.

3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 Ustawy „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 Ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020