Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

darbai - 292429-2023

17/05/2023    S95

Bulgarija-Burgas: Statybos darbai

2023/S 095-292429

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: OBShtINA BURGAS
Nacionalinis registracijos Nr.: 000056814
Adresas: ul. Aleksandrovska No. 26
Miestas: gr. Burgas
NUTS kodas: BG341 Бургас / Burgas
Pašto kodas: 8000
Šalis: Bulgarija
Asmuo ryšiams: Mariya Zlateva
El. paštas: m.zlateva@burgas.bg
Telefonas: +359 56907269
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.burgas.bg/
Pirkėjo profilio adresas: https://app.eop.bg/buyer/16058
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на детски кътове и площадки, спортни площадки, комплекси и съоръжения, включително ремонт на съществуващи площадки на територията на Община Бургас".

Nuorodos numeris: 93-ОП22-46
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Сключен дог.№93-ОП22-46(28)/21.04.2023г.,с предмет:„Изграж./вкл. проектиране и строителство/на дет.кътове и

площадки,спорт.площадки,комплекси и съоръж.,вкл.ремонт на същ.площадки на територията на Община Бургас с

териториал.обхват по ОП №1:ЦАУ „ЗОРА“ и ЦАУ „ПРИМОРИЕ“,в териториал.обхват съгл.Прил.№ 5-

Технич.спецификация,съглас.Ценово предлож.на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Прил.№ 4) и Технич.предлож.на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(Прил. № 2)–нераздел.част от дог.За обект:“ДГ „Пламъче“ и ДЯ 1 „Щастливо детство“,към Рам.споразумение №93-

ОП22-46(2)/18.11.2022г.,с предмет: „Изграж./вкл. проектиране и строителство/на дет.кътове и

площадки,спорт.площад.,комплекси и съоръж.,вкл.рем.на същ.площад. на територията на Община Бургас с

териториал.обхват по ОП №1:ЦАУ „ЗОРА“ и ЦАУ „ПРИМОРИЕ“.Обхватът,основ.парам. и усл.,при които ще

се изпълняват дейностите, са опред.в Технич.специф.(Прил.№5).Обемът на предвид.СМР са изчерпателно

опред.по вид и колич.с проект за вс.отделен обект,конкрет.дог.и/или възлагат.п-мо към него

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 240 662.00 BGN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на детски кътове и площадки, спортни площадки, комплекси и съоръжения /открити и закрити/, включително ремонт на съществуващи площадки на територията на ЦАУ „ЗОРА” и ЦАУ „ПРИМОРИЕ”.

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45000000 Statybos darbai
45236100 Įvairių sporto įrenginių paviršių lyginimo darbai
45262640 Aplinkos gerinimo darbai
45236119 Sporto aikštelių remonto darbai
71220000 Architektūrinio projektavimo paslaugos
45212200 Sporto objektų statybos darbai
45236210 Vaikų žaidimo zonų paviršių lyginimo darbai
37535200 Žaidimų aikštelės įrenginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BG341 Бургас / Burgas
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

територията на Детска градина "Пламъче" и Детска ясла 1 "Щастливо детство"

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Сключен договор №93-ОП22-46(28)/21.04.2023г., с предмет: „Изграждане/вкл. проектиране и строителство/на

детски кътове и площадки, спортни площадки, комплекси и съоръжения, включително ремонт на съществуващи

площадки на територията на Община Бургас с териториален обхват по обособена позиция №1:ЦАУ „ЗОРА“ и ЦАУ

„ПРИМОРИЕ“ “, в териториален обхват съгласно Приложения № 5 — Техническа спецификация, съгласно Ценово

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4) и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение

№ 2) – неразделна част от договора. За обект: “Детска градина „Пламъче“ и Детска ясла 1 „Щастливо детство““,

към “Рамково споразумение №93-ОП22-46(2)/18.11.2022г.,с предмет: „Изграждане/вкл. проектиране и

строителство/на детски кътове и площадки, спортни площадки, комплекси и съоръжения, включително ремонт на

съществуващи площадки на територията на Община Бургас с териториален обхват по обособена позиция №1:ЦАУ

„ЗОРА“ и ЦАУ „ПРИМОРИЕ“. Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите,

са определени в Техническата спецификация (Прил.№5).Обемът на предвидените СМР са изчерпателно

определен по вид и количество с проект за всеки отделен обект, конкретен договор и/или възлагателно писмо

към него.

Основни дейности, които ще се извършват при изпълнение предмета на договора са посочени в Техническата

спецификация (Приложение №5).

Срокът за изпълнение на настоящият договор е до 30/06/2023г. Срокът за изпълнение на конкретен вид

строителство и/или строително-ремонтни работи се определя от Възложителя с възлагателно писмо. Същото

трябва да съдържа срок за изпълнение и прогнозен обем на възложената работа на база предоставена от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПКС (предварителна количествена сметка) с ориентировъчни

количества на видовете работи и материали. Възлагателното писмо се изпраща по ел, поща на ел. адрес (еmail)

на Изпълнителя.

За изпълнение на дейностите, Възложителя заплаща на Изпълнителя извършената работа на база единични цени

посочени в Приложение №4 към договора.

Допълнително възникнали и възложени видове СМР, извън посочените в Приложение № 4 (Сметки от 1 до 3), се

договарят между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЬЛНИТЕЛЯ и се разплащат по утвърдени анализни цени,

съставени при стойности на елементите на ценообразуване не по високи от предложените в ценовото

предложение:

-Часова ставка — 10.30 .лв. час;

-Допълнителни разходи върху труда — 100 %;

-Допълнителни разходи върху механизацията — 40 %;

-Доставно — складови разходи — 10 %;

-Печалба — 10 %;

Цените на материали, непосочени в предложението, се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на

производители или официални дистрибутори.

Гаранционният срок на доставените и монтирани съоръжения и настилки е 120 (сто и двадесет) календарни

месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите повреди по време на гаранционния срок за своя сметка. Предвид

спецификата и обществената значимост на елементите и обектите включени в обхвата и предмета на поръчката,

максимално допустимият срок за реакция, който възложителят определя е 24 часа, а максимално допустимият

срок за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 72 часа. Срокът започва да тече от датата на

уведомяване, което Възложителят отправя до Изпълнителя по ел, поща.

По време на изпълнение на настоящия договор и посочените в него гаранционни срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

отговаря за цялостната текуща поддръжка на обектите на интервенция, съгласно териториалния обхват, посочен в

предмета на договора.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Показател „Структура и капацитет на участника” (СК) / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Показател „План за изпълнение на строителството“ (ПИС) / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: Показател „Гаранционен срок“ (ГС) / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

На основание на чл. 113, ал. 3 от ЗОП – Срокът на договорите, сключени въз основа на рамково споразумение,

може да надхвърля крайния срок на споразумението с не повече от 12 месеца – когато е необходимо време за

приключване изпълнението на предмета на договора или с повече от 12 месеца – когато е свързан с

изпълнението на дейности, обслужващи основния предмет, включително гаранционно обслужване.

Срокът на всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение е спрямо сроковете за

разходване на осигурените бюджетни средства за съответната година или сроковете за изпълнение на СМР, за

които са осигурени финансовите средства.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 138-393404
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 91731
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

„Обект: Детска градина "Пламъче” и Детска ясла 1 "Щастливо детство"

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
21/04/2023
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: БУРГАС ПРО СПОРТ ЕООД
Nacionalinis registracijos Nr.: 202370737
Adresas: "Цар Симеон I" № 111, вх. 3, ет. 4, ап.11
Miestas: гр. Бургас
NUTS kodas: BG341 Бургас / Burgas
Pašto kodas: 8000
Šalis: Bulgarija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 3 000 000.00 BGN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 240 662.00 BGN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

договор №93-ОП22-46(28)/21.04.2023г. Към рамково споразумение №93-ОП22-46(2)/18.11.2022г. Обособена позиция

№1

писмо с регистрационен индекс 93-ОП22-46/34/09.05.2023г.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Комисия за защита на конкуренцията
Adresas: бул. Витоша № 18
Miestas: София
Pašto kodas: 1000
Šalis: Bulgarija
El. paštas: delovodstvo@cpc.bg
Telefonas: +359 29356113
Faksas: +359 29807315
Interneto adresas: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Съгласно чл.225, ал.1 от ЗОП, в двумесечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/05/2023