Услуги - 292433-2016

24/08/2016    S162    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Шумен: Строителен надзор

2016/S 162-292433

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Шумен
000931721
бул. „Славянски“ № 17
Шумен
9700
България
Лице за контакт: Цвета Николова
Телефон: +359 54857747
Електронна поща: ts.stilianova@shumen.bg
Факс: +359 54800400
код NUTS: BG333

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.shumen.bg

Адрес на профила на купувача: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=ylDCBY%2brz44%3d

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=ylDCBY%2brz44%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Шумен по 2 обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Строителният надзор, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка, ще се осъществява спрямо проектирането и строителството, които са основната част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен за следните обекти: многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Перуника“ № 12 и № 16; многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 1.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 131 246.20 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Перуника“ № 12 и № 16“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Ул. „Перуника“ № 12 и № 16.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изготвяне комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ в срока, посочен в техническото предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор. Всички документи — графични и текстови на инвестиционния проект се подписват и подпечатват. Докладът за оценка на съответствието се подписва съобразно посоченото в чл. 142, ал. 9 от ЗУТ.

2. Удостоверяване изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ. Бр. 72/2003 г.).

3. Изготвяне и съхранение пълно досие на обекта, което да предаде по опис на възложителя, да завери заповедната книга на строежа.

4. Извършване строителен надзор на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната. Изпълнителят е длъжен да внесе необходимите документи за назначаване на приемателна комисия, както и да вземе участие в държавна приемателна комисия.

5. Строителният надзор се упражнява в следния задължителен обхват:

а) законосъобразно започване на строежа;

б) пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

в) изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти;

г) контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството;

д) опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;

е) качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите на безопасност;

ж) недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

з) правилно изпълнение на строително — монтажните работи;

и) годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

к) изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително-монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.

6. Следене за спазване изискванията за безопасни и здравословни условия на труд; за спазване изискванията за инструктаж на работниците по безопасност, хигиената на труда и пожарна безопасност.

7. Съставяне редовно отчетната документация за приемане в количествено, стойностно и качествено отношение на всички видове СМР.

8. Подписване Протоколи за извършени СМР за цени и количества в рамките на количествени сметки и единични цени, съгласно количествено-стойностната сметка към договора на строителя.

9. Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено разрешение от възложителя.

Обезпечаване постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР. След приключване на строителството, изготвяне окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Съставяне технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти за всеки обект.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Не / Тежест: Не
Цена - Тежест: 100 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 909.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 1“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Ул. „Цар Освободител“ № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изготвяне комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ в срока, посочен в техническото предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор. Всички документи — графични и текстови на инвестиционния проект се подписват и подпечатват. Докладът за оценка на съответствието се подписва съобразно посоченото в чл. 142, ал. 9 от ЗУТ.

2. Удостоверяване изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ. Бр.72/2003 г.);

3. Изготвяне и съхранение пълно досие на обекта, което да предаде по опис на Възложителя, да завери заповедната книга на строежа.

4. Извършване строителен надзор на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната. Изпълнителят е длъжен да внесе необходимите документи за назначаване на приемателна комисия, както и да вземе участие в държавна приемателна комисия.

5. Строителният надзор се упражнява в следния задължителен обхват:

а) законосъобразно започване на строежа;

б) пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

в) изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти;

г) контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството;

д) опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;

е) качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите на безопасност;

ж) недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

з) правилно изпълнение на строително — монтажните работи;

и) годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

к) изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, след приключване на строително-монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.

6. Следене за спазване изискванията за безопасни и здравословни условия на труд; за спазване изискванията за инструктаж на работниците по безопасност, хигиената на труда и пожарна безопасност.

7. Съставяне редовно отчетната документация за приемане в количествено, стойностно и качествено отношение на всички видове СМР.

8. Подписване Протоколи за извършени СМР за цени и количества в рамките на количествени сметки и единични цени, съгласно количествено-стойностната сметка към договора на строителя.

9. Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено разрешение от възложителя.

Обезпечаване постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР. След приключване на строителството, изготвяне окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Съставяне технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти за всеки обект.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Не / Тежест: Не
Цена - Тежест: 100 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 89 336.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Валидно удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издадено от Началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице за вписване в регистъра на фирмата за упражняване на строителен надзор, ведно със списък на правоспособните физически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката — заверено от участника копие, съгласно законодателното изискване чл. 167, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП — заверено от участника копие.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Декларация, съдържаща списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Декларация, съдържаща списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, ведно с валиден документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Списъкът трябва да бъде придружен от: професионални автобиографии на специалистите; копия от дипломи, сертификати, референции, удостоверяващи образованието, професионалната им квалификация и опит; декларация за ангажираност на специалистите. по образец.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, да има изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите най-малко 1 /един/ договор от упражняването на строителен надзор.

2. Участникът трябва да има на разположение човешки ресурс от минимум 3 лица включени в списъка, неразделна част от удостоверението по чл. 167 от ЗУТ.

Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката при условие, че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Относно документите, които се поставят в запечатаната непрозрачна опакова:

I. ЕЕДОП /по образец № 1/;

II. Доказателства за технически и професионални способности съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 63 от ЗОП;

III. Изисквания за икономическо и финансово състояние;

IV. Техническо предложение, съдържащо декларации по образец, съгласно указанията за участие и образците към тях:

V. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Ако документите, приложени в офертата са подписани от друго лице, да се представи нотариално заверено пълномощно;

VI. Запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

Когато участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/09/2016
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/09/2016
Местно време: 10:00
Място:

Ст. 304, III. етаж, Административна сграда на Община Шумен.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП — десетдневен срок от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2016