TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 292454-2022

Submission deadline has been amended by:  357648-2022
01/06/2022    S105

Poland-Starachowice: Construction work for bridges

2022/S 105-292454

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
National registration number: REGON 291019637
Town: Starachowice
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 27-200
Country: Poland
Contact person: Andrzej Klimczak
E-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl
Internet address(es):
Main address: www.zdp-starachowice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zdp-starachowice.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka administracyjna administracji samorządowej
I.5)Main activity
Other activity: Zarząd dróg w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach

Reference number: ZP.2510.04.2022
II.1.2)Main CPV code
45221100 Construction work for bridges
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Zamówienie obejmuje: budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych; przebudowę istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym im. księdza Jerzego Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo turbinowe; rozbudowę ul. Radomskiej; rozbudowę ul. Marszalka Piłsudskiego jako wlot ronda turbinowego; budowę nowego przebiegu ul. Hutniczej (wlot ronda turbinowego); budowę drogi dojazdowej do obsługi terenów przyległych do budynku Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi oraz drogą manewrową; rozbudową skrzyżowania ul. Hutniczej z ul. Radomską, ul. Sportową i Nadrzeczną; budowę skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Kanałową; rozbudowę ul. Wielkopiecowej; rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją; budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych; budowę i przebudowę zjazdów publicznych; budowę i przebudowę chodników dla pieszych; budowę ścieżki rowerowej; budowę zatok autobusowych; wycinkę kolidujących drzew i krzewów; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; rozbudowy kanalizacji deszczowej; przebudowy sieci wodociągowej; przebudowy sieci gazowej; rozbiórki obiektów budowalnych; budowy linii oświetlenia ulicznego; przebudowy sieci elektroenergetycznych; przebudowy sieci teletechnicznych; przebudowy LPN 15 kV relacji PT Starachowice – KS Wąchock.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233220 Surface work for roads
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45233140 Roadworks
45213311 Bus station construction work
45232410 Sewerage work
45231400 Construction work for electricity power lines
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45231100 General construction work for pipelines
45232130 Storm-water piping construction work
45232310 Construction work for telephone lines
45000000 Construction work
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
45316110 Installation of road lighting equipment
45231220 Construction work for gas pipelines
71355000 Surveying services
45262210 Foundation work
45233292 Installation of safety equipment
45233253 Surface work for footpaths
45223500 Reinforced-concrete structures
45232451 Drainage and surface works
45223100 Assembly of metal structures
44210000 Structures and parts of structures
45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starachowice ul. Radomska

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje: budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych; przebudowę istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym im. księdza Jerzego Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo turbinowe; rozbudowę ul. Radomskiej; rozbudowę ul. Marszalka Piłsudskiego jako wlot ronda turbinowego; budowę nowego przebiegu ul. Hutniczej (wlot ronda turbinowego); budowę drogi dojazdowej do obsługi terenów przyległych do budynku Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi oraz drogą manewrową; rozbudową skrzyżowania ul. Hutniczej z ul. Radomską, ul. Sportową i Nadrzeczną; budowę skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Kanałową; rozbudowę ul. Wielkopiecowej; rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją; budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych; budowę i przebudowę zjazdów publicznych; budowę i przebudowę chodników dla pieszych; budowę ścieżki rowerowej; budowę zatok autobusowych; wycinkę kolidujących drzew i krzewów; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; rozbudowy kanalizacji deszczowej; przebudowy sieci wodociągowej; przebudowy sieci gazowej; rozbiórki obiektów budowalnych; budowy linii oświetlenia ulicznego; przebudowy sieci elektroenergetycznych; przebudowy sieci teletechnicznych; przebudowy LPN 15 kV relacji PT Starachowice – KS Wąchock. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do niniejszego postępowania Dokumentacja Projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – rozdział IV SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 27
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2022
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce "Deszyfrowanie" na miniportalu i wskazanie pliku do odszyfrowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z przepisami działu IX rozdział 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021.1129 z późn. zm.)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2022