Építési beruházás - 292512-2019

24/06/2019    S119

Magyarország-Budapest: Pályaépítés

2019/S 119-292512

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616500
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagykörút déli szakasz átépítése

Hivatkozási szám: EKR000089672019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234116 Pályaépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagykörút Üllői út - Karinthy Frigyes út közötti szakaszának átépítése vállalkozási szerződés keretében.

Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező kivitelezési tervdokumentáció, az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 692 598 618.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Nagykörút, Üllői út - Karinthy Frigyes út között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek (AT) a jelen eljárás eredményeként vállalkozási szerződés keretében el kell végeznie a kivitelezési tervdokumentációban, az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben meghatározott feladatokat. Az eljárás a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás megvalósítására irányul. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.

A projekt célja és főbb mennyiségei: a Nagykörút, Üllői út - Karinthy Frigyes út között szakaszának átépítése érdekében kerül sor jelen eljárás lefolytatására, amelynek keretén belül összesen 2435 vm közúti vasúti pálya 5 csoport kitérő, 1 csoport átszelés átépítés, valamint 1051 vm síncsere szükséges, a kapcsolódó áramvisszavezetési, váltóállítási és egyéb munkákkal, valamint tervezői művezetés igénybevételével. Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a KD-ok részét képező kivitelezési tervdokumentáció, az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza. A munkavégzéshez az Ajánlatkérő által biztosított anyagok:- 12 pár sín dilatáció a hozzá tartozó áramellátási szekrénnyel; - a beépítendő kitérők és átszelés vasanyaga, aljkészlete, váltófűtése; - előregyártott vasbeton pályalemezek. Minden más anyagot a nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania új állapotú, magyarországi alkalmazhatósági engedéllyel rendelkező anyagokból.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

Szakmai ajánlat részeként:

— Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:

— arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja,

— arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;

*amennyiben Ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— az általa vállalt jótállási határidőról, amely nem lehet kevesebb, mint 24 hónap,

— Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás (0-24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A BKV Zrt. által biztosítandó, a II.2.4) pontban meghatározott anyagokat Ajánlatkérő erre irányuló megrendelése esetén (opció) Ajánlattevőnek kell elszállítania a BKV. Zrt. raktárából (tervezetten: Budapest X. kerület, Fehér út 1.) a munkavégzés helyszínére. Az opció keretében megajánlott szállításra vonatkozó ajánlati árnak tartalmaznia kell a fel-, és lerakodás költségét is. Az opció keretében megrendelhető szolgáltatás teljesítéséről külön számla állítandó ki. A jelen pont szerinti opciós tétel lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az opcióra vonatkozó további szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-10. Értékelési módszer: 1. szempont (Vállalt többletjótállás mértéke): egyenes arányosítás; 2. szempont (Ár): fordított arányosítás. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár a legalacsonyabb.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 035-079670
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: TB-26/19
Elnevezés:

Nagykörút déli szakasz átépítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TTDExpert Fővállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71884930
Postai cím: Gvadányi utca 61–65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.toth@ttd.hu
Telefon: +36 14596090
Fax: +36 12163099
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 692 598 618.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Vágányépítés, elektromos munkák, útépítési munkák, tervezői művezetés

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők: Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14., 14564477218

TTDExpert Fővállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1144 Budapest, Gvadányi utca 61–65., 25068023242

Nyertes Ajánlattevő: TTDExpert Fővállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1144 Budapest, Gvadányi utca 61-65., 25068023242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2019