Tjänster - 292554-2020

24/06/2020    S120

Sverige-Uppsala: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

2020/S 120-292554

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Länsstyrelsen i Uppsala Län
Nationellt registreringsnummer: 202100-2254
Postadress: Bäverns gränd 17
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 751 86
Land: Sverige
Kontaktperson: Jonatan Kjellberg
E-post: jonatan.kjellberg@lansstyrelsen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afiivwbsas&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afiivwbsas&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem för manuella naturvårdstjänster

Referensnummer: 512-3503-20
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77000000 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det dynamiska inköpssystemet omfattar uppdrag innefattande manuella naturvårdstjänster inom Länsstyrelsens förvaltningsområden i Uppsala län.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03400000 Skogsbruk och skogsavverkning
45421000 Snickeriarbeten
45422000 Timmer- och snickeriarbeten
77100000 Jordbrukstjänster
77200000 Skogstjänster
77300000 Trädgårdstjänster
77313000 Parkskötsel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I detta upphandlingsdokument beskrivs villkoren samt uppdragens omfattning generellt. Länsstyrelsens behov kommer vid varje avrop att beskrivs mer i detalj för att specificera de specifika uppdraget ytterligare.

Ansökningsinbjudan

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in och uppmuntrar intresserade företag att ansökan till vårt dynamiska inköpssystem (DIS) för manuella naturvårds- och fornvårdstjänster.

Det är kostnadsfritt att ansluta företaget och det innebär inget åtagande. När Länsstyrelsen har tillgängliga uppdrag att erbjuda kommer dessa att avropas genom förnyad konkurrensutsättning i och med att samtliga godkända och anslutna företag kommer att få möjlighet att lämna anbud.Exempel på naturvårdsåtgärder som kan bli aktuella finns att läsa mer om under avsnitt 4. Kravspecifikation.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) enligt ett selektivt förfarande och med det dynamiska inköpssystemet som metod för upphandlingen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2029
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/12/2029
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2029

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/06/2020