El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 2926-2016

Mostrar versión reducida

06/01/2016    S3

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2016/S 003-002926

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
PSČ: 812 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: ako je uvedené vyššie
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Škanderová
E-mail: beata.skanderova@minv.sk
Telefón: +421 250944571
Fax: +421 250944046

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Služby technickej údržby a podpory systému STAFO.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

Kód NUTS SK041 Prešovský kraj

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len STAFO).
Vzhľadom na ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len Zmluva o poskytovaní služieb) č. SE-OVO1-2012/001082-012 je potrebné zabezpečiť novú zmluvu, ktorá zahŕňa:
a) Zabezpečenie funkcionalít STAFO:
— Servisné práce vrátane výmeny nefunkčného HW,
— Softvérovú podporu Ericsson Border Area and Security (ďalej len EBAS MS),
— Manažment životného cyklu HW a SW komponentov,
— Manažment konfigurácie,
— Sledovanie zmien STAFO;
b) Integračné požiadavky.
Bez dodatočných požiadaviek na integráciu;
c) Prevádzkové požiadavky.
Poskytovanie služieb je požadované v pracovných dňoch od 8:00–16:00 hod.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora, 72263000 Implementácia softvéru, 30210000 Stroje na spracovanie údajov (hardvér), 30213000 Osobné počítače, 30213100 Prenosné počítače, 30216100 Optické snímače, 30231000 Počítačové monitory a konzoly, 30231310 Ploché displeje, 30232100 Tlačiarne a zapisovače, 30231100 Koncové zariadenia počítačov (terminály), 48000000 Softvérové balíky a informačné systémy

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 3 200 000 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ):
Smernica 2004/18/ES

1) Odôvodnenie rozhodnutia pre rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ v súlade so smernicou 2004/18/ES

Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov:
súvisiacich s ochranou výhradných práv
§ 58 písm. b) zákona, t. j. predmetné tovary a služby z technických dôvodov a z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ, a to spol. Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.
Odôvodnenie predmetného priameho rokovacieho konania je uvedené v oznámení o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania nadlimitnej zákazky, ktoré bolo zaslané na Úrad pre verejné obstarávanie dňa 4.12.2015.
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
OVO1-2016/000020 v nadväznosti na OVO1-2015/000763
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Služby technickej údržby a podpory systému STAFO
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.12.2015
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Ericsson Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31344046
Poštová adresa: Rožňavská 24
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 249499111

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 3 200 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 3 200 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet rokov: 4
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: áno
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami:
Podiel: 60 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ zriadil komisiu v nasledovnom zložení:
Ing. Daša Paláková, Ing. Peter Šimko, kpt. Ing. Kamil Fako, PhD., kpt. Ing. Ján Kostičák, Ing. Beáta Škanderová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
PSČ: 812 72
Štát: Slovensko
Internetová adresa: http://www.minv.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
4.1.2016