Usługi - 292651-2020

24/06/2020    S120

Polska-Kraków: Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych

2020/S 120-292651

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Adres pocztowy: ul. Centralna 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-586
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: siedziba Zamawiajacego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Tel.: +48 126167000
Faks: +48 126167417

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozwój syst. inf. dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cz. A – modern. syst. inf. dla kierowców, cz. B – most pośr. do wym. danych w czasie rzecz. oraz hurtownia danych.

Numer referencyjny: 1/VIII/2019
II.1.2)Główny kod CPV
51300000 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Opis przedm. zam.:

a) przedm. zam. jest usługa poleg. na rozwoju systemu inf. dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamówienie składa się z dwóch części. Cz. A – Modernizacja systemu informacji dla kierowców, cz. B – most pośredniczący do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtownia danych. Zam. określił przed. zam. za pomocą: cz. A – PFU – zał. nr 5 do SIWZ oraz OPZ – zał. nr 6 do SIWZ, cz. B – OPZ – zał. nr 7 do SIWZ.

2. Termin wykonania zamówienia: cz. A – etap I (projekt) do 31.5.2020, etap II (roboty budowlane) do 15.12.2020, etap III do 30.10.2020, cz. B – etap I do 30.6.2020, etap II do 15.12.2020, etap III do 15.11.2020.

3. Wyk. zobow. jest udzielić: 60 mies. gwarancji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 940 750.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część A – Modernizacja systemu informacji dla kierowców

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozwoju systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Część A – modernizacja systemu informacji dla kierowców. Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: część A – programu funkcjonalno-użytkowego – zał. nr 5 do SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ.

2. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Zamawiający informuje, że ilekroć w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) lub opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ, a poprzez ich użycie funkcjonalność przedmiotu zamówienia zostanie osiągnięta w nie mniejszym stopniu, niż przy użyciu przez Wykonawcę rozwiązań użytych w PFU lub OPZ.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie odrębnie dla każdej części.

4. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

Część A

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem;

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą przedmiot umowy;

b) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów;

3) harmonogram robót;

4) wykaz podwykonawców;

5) oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień.

5. Do przel. na PLN wartości wsk. w dok. złoż. na potw. speł. war udziału w przedm. post., wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zam. przyjmie średni kurs publ. przez Nar. Bank Polski, tabela A, z dnia publ. ogł. o zam. w DUUE. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogł., do ww. przel. zastos. będzie ostatni ogł. kurs przed tym dniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 27
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja budowy / Waga: 28
Cena - Waga: 45
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt RPMP.04.05.01-12-0961/17 pn. Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dział Infrastruktury Teletechnicznej (sprawy merytoryczne) Piotr Trzepak – tel.+48 126167540, Dział Informatyki (sprawy merytoryczne) Krzysztof Książek – tel. +48 126167100, Tomasz Wolnik – Dział Zamówień Publicznych tel. +48 126167112 (sprawy proceduralne).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część B – Most pośredniczący do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtownia danych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozwoju systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Część B – most pośredniczący do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtownia danych.

2. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ, a poprzez ich użycie funkcjonalność przedmiotu zamówienia zostanie osiągnięta w nie mniejszym stopniu, niż przy użyciu przez Wykonawcę rozwiązań użytych w OPZ.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie odrębnie dla każdej części.

4. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

Część B

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem;

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą przedmiot umowy;

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów.

3) harmonogram prac;

5. Do przel. na PLN wartości wsk. w dok. złoż. na potw. speł. war udziału w przedm. post., wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zam. przyjmie średni kurs publ. przez Nar. Bank Polski, tabela A, z dnia publ. ogł. o zam. w DUUE. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogł., do ww. przel. zastos. będzie ostatni ogł. kurs przed tym dniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja budowy / Waga: 28
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin rozwojowych / Waga: 12
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt RPMP.04.05.01-12-0961/17 pn. Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dział Infrastruktury Teletechnicznej (sprawy merytoryczne) Piotr Trzepak – tel.+48 126167540, Dział Informatyki (sprawy merytoryczne) Krzysztof Książek – tel. +48 126167100, Tomasz Wolnik – Dział Zamówień Publicznych tel. +48 126167112 (sprawy proceduralne).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-474279
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część A – Modernizacja systemu informacji dla kierowców

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część B – Most pośredniczący do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtownia danych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comtegra S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 474
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-884
Państwo: Polska
E-mail: info@comtegra.pl
Tel.: +48 223111800
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 400 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 940 750.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

a) Współudział w pracach w zakresie integracji z zewnętrznymi źródłami danych oraz w zakresie budowy aplikacji dla platformy integracyjnej, magazynu danych operacyjnych, centralnej hurtowni danych, systemu analitycznego i systemu zarządzania wraz z ich późniejszym utrzymaniem i rozwojem,

b) wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji zamówienia,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020