Supplies - 292707-2022

Submission deadline has been amended by:  325559-2022
01/06/2022    S105

Czechia-Prague: Diagnostic agents

2022/S 105-292707

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultní Thomayerova nemocnice
National registration number: 00064190
Postal address: Vídeňská 800
Town: Praha 4
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
Contact person: Hana Mašterová
E-mail: vz.pravni@ftn.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.ftn.cz
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávky ZP-IVD - Dodávky souprav pro stanovení parametrů koagulace (PT, PTT, fibrinogen, trombinový čas, antitrombin, D Dimer, Anti-Xa)

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky jsou:

a)pravidelné dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů koagulace (PT, PTT, fibrinogen, trombinový čas, antitrombin, D Dimer, Anti-Xa)

b)bezplatné zapůjčení a instalace:

-nového automatického koagulometru včetně řídícího počítače a tiskárny, se zajištěním jeho případné modernizace za dobu plnění předmětu veřejné zakázky

-výkonného záložního koagulometru (může být repasovaný, stáří max. do 5 let.)

Blíže viz ZD.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 726 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 Praha 4-Krč

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky jsou:

a)pravidelné dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů koagulace (PT, PTT, fibrinogen, trombinový čas, antitrombin, D Dimer, Anti-Xa)

b)bezplatné zapůjčení a instalace:

-nového automatického koagulometru včetně řídícího počítače a tiskárny, se zajištěním jeho případné modernizace za dobu plnění předmětu veřejné zakázky

-výkonného záložního koagulometru (může být repasovaný, stáří max. do 5 let.)

Blíže viz ZD.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 726 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

§ 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.

§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Seznam významných dodávek provedených účastníkem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení:

Alespoň jedné významné dodávky spočívající v dodávkách reagencií a ostatního spotřebního materiálu pro stanovení parametru koagulace, včetně zapůjčení přístrojového vybavení, přičemž dodávky musely trvat minimálně po dobu 1 roku a finanční objem těchto dodávek činil minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH ročně.

2.

§ 79 odst. 2, písm. d) ZZVZ

Osvědčení osoby zodpovědné za uvedení na trh

- podle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích

U předmětu výpůjčky doklad osvědčující způsobilost k poskytování servisních služeb - oprav a kontrol zařízení (výrobcem autorizovaný servis), osvědčení o proškolení servisního personálu, oprávnění školitele k poskytování instruktáže na obsluhu zařízení

Minimum level(s) of standards possibly required:

ad 1.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu významných dodávek, ze kterého musí vyplývat alespoň následující údaje:

a) obchodní firma /název objednatele

b) přesný popis dodavatelem poskytnutého plnění

c) doba a místo realizace zakázky

d) finanční objem zakázky

e) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci práce ověřit

f) údaje dokládající splnění podmínek uvedených v tomto odstavci

Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy doloží doklady, ze kterých bude možno ověřit pravdivost informací.

ad 2.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením osvědčení nebo uvedením čísla z registru zdravotnických prostředků.

Autorizace výrobce k provádění servisu na předmětu výpůjčky

Osvědčení jednotlivých techniků

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2022
Local time: 09:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek proběhne elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje TENDERARENA (otevírání nabídek je neveřejné).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2022