Supplies - 292739-2022

01/06/2022    S105

Ελλάδα-Ηλιούπολη: Δεξαμενές νερού

2022/S 105-292739

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 51
Πόλη: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 16341
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@spay.gr
Τηλέφωνο: +30 2109945594
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.spay.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://nepps.eprocurement.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

23-27/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "«Υποέργο 1. ΑΤ06 – Αντιπυρική Προστασία όρους Υμηττού (Π.1-Π.2-Π.3-Π.6-Π.7)»

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44611500 Δεξαμενές νερού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια, τοποθέτηση, προστασία και αναβάθμιση παρατηρητηρίων / Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης - διάφοροι τύποι / Αναβάθμιση υπαρχουσών δεξαμενών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας / Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών ομάδων (πυροσβεστικός εξοπλισμός) / Παροχές εθελοντών - ένδυση και λοιπά είδη ατομικής προστασίας (κράνη, στολές, μπότες)

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 945 572.84 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928400 Αστικός εξοπλισμός
35111000 Πυροσβεστικός εξοπλισμός
50514200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών
35113400 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) καινούριων παρατηρητηρίων σε αντικατάσταση παλαιών και η αναβάθμιση δεκατριών (13) υπαρχόντων παρατηρητηρίων, για λόγους ασφαλείας, αποτροπής δολιοφθορών, προστασίας από τις κακές καιρικές συνθήκες, καλύτερης ορατότητας, εύρυθμης λειτουργίας τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από τους Πυροφύλακες, μείωσης εξόδων συντήρησης και καλύτερων συνθηκών εργασίας. Επίσης προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των παρατηρητηρίων από τυχόν νέους βανδαλισμούς, κρίνεται απαραίτητη και η προμήθεια – τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης (20 μέτρων) περιμετρικά εκάστου παρατηρητηρίου και μίας (1) μεταλλικής πόρτας περίφραξης, για την είσοδο προς αυτό. [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.1), Αρ.Μελέτης : 23/2022 {σχετ. 86/2020 (ΑΤ.06_Α.1.)}]

Στα πλαίσια των ανωτέρω υποδομών πυροπροστασίας του Υμηττού και των αιτημάτων από τους Δήμους Μέλη του και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Σ.Π.Α.Υ. προτίθεται να προμηθευτεί μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης. [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.2), Αρ.Μελέτης : 24/2022 {σχετ. 78/2020 (ΑΤ.06_Α.2.)}]

Ο Υμηττός είναι ένα από τα πλησιέστερα βουνά της πρωτεύουσας που προσελκύει πλήθος επισκεπτών που τον επισκέπτονται με στόχο την κάλυψη των φυσιολατρικών του αναγκών και στα πλαίσια της διαφύλαξης του εναπομείναντος δάσους και της βλάστησης καθώς και για την καλύτερη αντιπυρική προστασία του Υμηττού έχουν τοποθετηθεί κατά καιρούς μεταλλικές δεξαμενές για τις οποίες δυστυχώς δεν δύναται να είναι χρηστικές τόσο από τα Πυροσβεστικά Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όσο και από τα Οχήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.

Με την παρούσα μελέτη θα γίνει η Αναβάθμιση Υπαρχουσών Μεταλλικών Δεξαμενών με υπερυψώσεις αυτών ώστε να είναι εφικτή η πρόσληψη ύδατος τόσο από τα Πυροσβεστικά Οχήματα όσο και απευθείας από τους Πυροσβέστες λόγω της υψομετρικής διαφοράς κατά την οποία επιτυγχάνουμε μια μικρή πίεση του ύδατος προς την έξοδο.

Η Αναβάθμιση θα γίνει σε είκοσι πέντε (25) μεταλλικές δεξαμενές χωρητικότητας 20-25tn και κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα δώσει πίνακα με συντεταγμένες [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Π.3), Αριθ.Μελέτης: 25/2022 {σχετ.79/2020 (AT.06_Α.2.6.)}]

Προβλέπεται επίσης η Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού, για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υφιστάμενων δομών που υπάρχουν στους Δήμους-Μέλη , όπως οι εθελοντές πολιτικής προστασίας, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συμβάντων φυσικών καταστροφών, όπως η πυρκαγιά στο δάσος, με σκοπό την προστασία του Υμηττού. [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 -Π.6, Αρ.Μελέτης : 26/2022 {σχετ.82/20 (ΑΤ.06_Α.4.1.)}]

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για εθελοντές δασοπυροσβέστες που δρουν για την προστασία του Υμηττού. [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Π.7, Αρ.Μελέτης : 27/2022 {σχετ. 83/2020 (ΑΤ.06_Α.4.2.)}]

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 945 572.84 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

…» της παρούσας από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα υποδεικνύονται

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού :

Α) Να διαθέτουν γενικό κύκλο εργασιών των δυο τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019-2020) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού της προμήθειας: «Υποέργο1: Αντιπυρική θωράκιση όρους Υμηττού (Π.1, Π.2, Π.3, Π.6, Π.7)», χωρίς το Φ.Π.Α ανά έτος.

Β) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ως εξής: Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ύψους κατ’ ελάχιστον ίσου με το 10% του Συμβατικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α..

Η ως άνω απαίτηση θα πρέπει να δηλωθεί στο ΕΕΕΣ αναλυτικά. Συγκεκριμένα να δηλωθεί το οικείο τραπεζικό ίδρυμα, το ποσό της σχετικής πιστοληπτικής ικανότητας και η ημερομηνία βεβαίωσης της τελευταίας, η οποία θα πρέπει να είναι επίκαιρη, ήτοι να έχει εκδοθεί έως έναν (1) μήνα πριν από την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό οικονομικού φορέα, πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Ι) την πλήρη επωνυμία του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται,

ΙΙ) τον τίτλο και την συνολική δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης,

IΙΙ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Διακήρυξης &

ΙV) δήλωση περί συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:

1.Πιστοποιητικά ικανότητας του προσωπικού, του Υπεύθυνου της τοποθέτησης των εξοπλισμών (εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο Συμμετέχων), ο οποίος θα δηλώνεται από τον συμμετέχοντα, όσον αφορά τη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού

2. Να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία διετία (2020-2021) τουλάχιστον μια Σύμβαση ανεξαρτήτως ποσού από τις κάτωθι κατηγορίες:

• προμήθεια και τοποθέτηση παρατηρητηρίων (τουλάχιστον μια (1) Σύμβαση από Δημόσιο φορέα ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Φορέα)

• προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης(τουλάχιστον μια (1) Σύμβαση από Δημόσιο φορέα ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Φορέα)

• προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (υδροδοτικό σύστημα πλήρωσης δεξαμενών) (τουλάχιστον μια (1) Σύμβαση από Δημόσιο φορέα ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Φορέα)

• προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (τουλάχιστον μια (1) Σύμβαση από Δημόσιο φορέα ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Φορέα)

Γίνονται δεκτές και Συμβάσεις που περιέχουν δυο ή περισσότερες από τις αιτούμενες κατηγορίες στην ίδια Σύμβαση από Δημόσιο φορέα ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Φορέα.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημέ

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/07/2022
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/07/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

ΑΘΗΝΑ, 16341 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 51, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΚΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατή

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/05/2022