Supplies - 292775-2022

01/06/2022    S105

Poland-Warsaw: Protective and safety clothing

2022/S 105-292775

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Mazowieckie
Postal address: ul. Jagiellońska 26
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 03-719
Country: Poland
Contact person: Luiza Buze
E-mail: luiza.buze@mazovia.pl
Telephone: +48 225979100
Fax: +48 223141670
Internet address(es):
Main address: http://www.mazovia.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja samorządowa
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego

Reference number: OR-BP-I.ZP.D.272.45.2022.LB
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego:

część I – ubranie specjalne strażaka (kurtka i spodnie) – 700 kompletów; część II – buty strażackie gumowe – 700 par; część III – hełm strażacki typu B z latarką nahełmową oraz osłoną karku – 700 sztuk; część IV – rękawice specjalne strażackie – 700 par.

Wykonawca ma zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

ubranie specjalne strażaka (kurtka i spodnie)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego – ubranie specjalne strażaka kurtka i spodnie – 700 kompletów

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

buty strażackie gumowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18812200 Rubber boots
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego – buty strażackie gumowe – 700 par

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

hełm strażacki typu B z latarką nahełmową oraz osłoną karku

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18444111 Crash helmets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego – hełm strażacki typu B z latarką nahełmową oraz osłoną karku – 700 sztuk

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

rękawice specjalne strażackie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego – rękawice specjalne strażackie – 700 par

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia udostępniona na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. 1.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p. 2. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania wyklucza się również Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 powyższej ustawy. 3.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; czy zdolności technicznej lub zawodowej.5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.6.W przypadku, udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.7.Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.8.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu JEDZ.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia ww. dokumentów zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).10.Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:1) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru (rejestr sądowy, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania);2) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

cd. poniżej

Minimum level(s) of standards possibly required:

11.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, p.z.p., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.12. Ofertę przygotowaną w języku polskim Wykonawca składa wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z sekcją I.3 ogłoszenia oraz z instrukcją. dostępną na Platformie Zakupowej.13.Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na dzień składania ofert Wykonawca wraz z ofertą składa, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców. 15. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.15.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na daną część zamówienia, przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu wymagane dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku niedostarczenia wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia dokumentów, a tym samym niewykazania potwierdzenia spełnienia wymagań, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych dokona ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 3 do SWZ dla wszystkich części.

2. Dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, przewidziane zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2022
Local time: 10:10
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Ofertę przygotowaną w jęz. pol. Wykonawca składa wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia zgodnie z dostępną na platformie zakupowej instrukcją.2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowejhttps://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.Maksymalny rozmiar 1 pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi: do złożenia, zmiany, wycofania oferty – 150 MB; przy komunikacji – 500 MB. 3. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej wraz z załącznikami:1) wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – JEDZ;2) gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-pełnomocnictwo w formie elektronicznej, określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych zał. do oferty dokumentów.4.Zalecenie w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 1) do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf; 2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf; 3) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES; 4) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie (2 pliki); 5) kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego; ePUAP (podpis zaufany) nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym i nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.5.Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.6. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej:1)minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,2)Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,3)w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),4)występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB (w przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda),5)komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB,6)czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Owdoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dział VI art. 179–198 ustawy z 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2022