Diensten - 292809-2019

25/06/2019    S120    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Het verstrekken van opleidingen, conferenties, seminars, coaching, e-learning, leer- en organisatorische ontwikkelingsdiensten

2019/S 120-292809

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Postadres: Vesilennuki 5
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE001
Postcode: 10415
Land: Estland
E-mail: eulisa-procurement@eulisa.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx

Adres van het kopersprofiel: www.eulisa.europa.eu/procurements

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4974
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het verstrekken van opleidingen, conferenties, seminars, coaching, e-learning, leer- en organisatorische ontwikkelingsdiensten

Referentienummer: LISA/2019/OP/04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijvingen beoogt het verstrekken van opleidingen, conferenties, seminars, coaching, e-learning, leer- en organisatorische ontwikkelingsdiensten via de toekomstige contractant.

De oproep tot inschrijvingen omvat voornamelijk activiteiten met betrekking tot leer- en organisatorische ontwikkeling die niet onder andere raamovereenkomsten van eu-LISA vallen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
NUTS-code: FRF1
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

— de kantoren van eu-LISA (Tallinn, Straatsburg, Brussel),

— de kantoren van de opleidingsaanbieders (dienstverleners).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zodra het Agentschap een verzoek om dienstverlening heeft ingediend, moet de toekomstige contractant de meest geschikte aanbieders van leer- en ontwikkelingsactiviteiten kunnen identificeren voor het personeel van het Agentschap; vervolgens moet hij contact opnemen met de relevante dienstverleners namens het Agentschap.

De toekomstige contractant fungeert voornamelijk als tussenpersoon of verkoper van leer- en ontwikkelingsdiensten op de markt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit (zie sectie 3.4.1) van de aanbestedingsstukken) / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 40 %.
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

maximaal tweemaal verlengbaar, telkens voor een bijkomende periode van 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Eu-LISA

Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Vesilennuki 5

10415 Tallinn, ESTLAND.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2019