Υπηρεσίες - 292812-2019

25/06/2019    S120    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Πορτογαλία-Λισσαβόνα: Κατάρτιση αναφορών στο διαδίκτυο και στατιστικό εργαλείο για το πληροφορικό σύστημα των προτύπων εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (STCW-IS - Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers - Information System)

2019/S 120-292812

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Praça Europa 4
Lisbon
1249-206
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mrs Manuela Tomassini - Head of Safety and Standards - Department B
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: OPEN162019@emsa.europa.eu
Κωδικός NUTS: PT170

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.emsa.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5031
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Κατάρτιση αναφορών στο διαδίκτυο και στατιστικό εργαλείο για το πληροφορικό σύστημα των προτύπων εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (STCW-IS - Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers - Information System)

Αριθμός αναφοράς: EMSA/OP/16/2019
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Πεδίο εφαρμογής αυτής της πρόσκλησης είναι η σύναψη μιας σύμβασης για την ανάπτυξη και τη συντήρηση μιας διαδικτυακής μονάδας για την κατάρτιση αναφορών, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης σχετικά με τις στατιστικές πληροφορίες για ναυτικούς που εκδίδονται σε επίπεδο ΕΕ, μαζί με μια ανάλυση σχετικά με τις ανάγκες της ναυτιλίας σε αυτόν τον τομέα.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73000000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PT170
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στον EMSA και στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να καλύψει διαφορετικά πακέτα εργασίας:

— Πακέτο εργασίας 1 - Ανάπτυξη μιας διαδραστικής διαδικτυακής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων δύο καθηκόντων (Ανάπτυξη μιας διαδραστικής διαδικτυακής μονάδας για την κατάρτιση αναφορών για στατιστική αναθεώρηση από τον EMSA και δημόσιους χρήστες βάσει των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων του STCW-IS, και ανάπτυξη μιας σειράς αναφορών σχετικά με τον προσδιορισμό λογαριασμών διαχείρισης και περιφερειακών διαμορφώσεων),

— Πακέτο εργασίας 2 - Συντήρηση της διαδραστικής διαδικτυακής μονάδας για την κατάρτιση αναφορών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου εργασίας 1,

— Πακέτο εργασίας 3 - Μελέτη σχετικά με τις στατιστικές για ναυτικούς σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων δύο καθηκόντων (προσδιορισμός και ανάλυση των στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους ναυτικούς που δημοσιεύονται σε επίπεδο ΕΕ και των αναγκών της ναυτιλίας σε αυτό το επίπεδο, και ενσωμάτωση των αναγκών της ναυτιλίας όσον αφορά τη στατιστική στο σύστημα).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί έως και 2 φορές, κάθε φορά για περίοδο εκτέλεσης καθηκόντων συντήρησης διάρκειας 6 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Άνευ αντικειμένου

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/07/2019
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 31/12/2019
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/08/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Οι προσφορές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα ανοίξουν στις 11:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης/θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης), δηλαδή στις 10:00 (ώρα Λισσαβόνας) στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ECJ.Registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/06/2019