Servicii - 292812-2019

25/06/2019    S120    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Portugalia-Lisabona: Instrumentul de raportare web și de statistică pentru STCW-IS

2019/S 120-292812

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Adresă: Praça Europa 4
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: PT170
Cod poștal: 1249-206
Țară: Portugalia
Persoană de contact: Mrs Manuela Tomassini - Head of Safety and Standards - Department B
E-mail: OPEN162019@emsa.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.emsa.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5031
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Instrumentul de raportare web și de statistică pentru STCW-IS

Număr de referinţă: EMSA/OP/16/2019
II.1.2)Cod CPV principal
72000000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Domeniul de aplicare al acestei licitații este încheierea unui contract de dezvoltare și întreținere a unui modul bazat pe internet pentru raportare, inclusiv un studiu privind informațiile statistice ale navigatorilor publicați la nivelul UE, împreună cu o analiză a nevoilor industriei în acest domeniu.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PT170
Locul principal de executare:

Sediul EMSA și sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul acoperă diferite pachete de lucru:

— Pachetul de lucru 1 - Dezvoltarea unui modul interactiv de raportare bazat pe web, care include două sarcini (Dezvoltarea unui modul interactiv de raportare bazat pe web pentru revizuirea statistică de către EMSA și utilizatorii publici pe baza datelor disponibile în baza de date STCW-IS; și elaborarea unui set de rapoarte privind conturile de gestionare a identității și configurațiile din jur),

— Pachetul de lucru 2 - Întreținerea modulului interactiv de raportare bazat pe web dezvoltat în cadrul pachetului de lucru 1,

— Pachetul de lucru 3 - Studiu privind statisticile navigatorilor la nivelul UE, incluzând două sarcini (Identificarea și analiza informațiilor statistice privind navigatorii publicate la nivelul UE și nevoile industriei maritime la acest nivel; și Integrarea nevoilor industriei în ceea ce privește statisticile în sistem).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de maximum 2 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de executare a sarcinilor de întreținere de 6 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Nu este cazul

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/07/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 31/12/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/08/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Ofertele primite electronic vor fi deschise la ora 11:00 (ora Europei Centrale/ora de vară a Europei Centrale), ora 10:00 (ora Lisabonei), în birourile Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

Adresă internet: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/06/2019