Usluge - 292823-2019

25/06/2019    S120    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Studija o stvaranju konsolidiranog sustava objave EU-a

2019/S 120-292823

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Europska komisija - Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
SPA2, 07/027
Brussels
1049
Belgija
E-pošta: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
NUTS kod: BE100

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5003
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5003
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o stvaranju konsolidiranog sustava objave EU-a

Referentni broj: FISMA/2019/026/C
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79310000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Studija treba pružiti sveobuhvatnu analizu izvedivosti i uvjeta za stvaranje središnjeg izvora konsolidiranih podataka o trgovanju EU-a za različite financijske instrumente. Treba utvrditi prednosti i nedostatke različitih mogućih modela konsolidiranih sustava objave EU-a.

Konkretno, ciljevi su ugovora:

1) Pružiti dubinsku analizu potrebe potencijalnih korisnika za konsolidiranim sustavom objave EU-a.

2) Pružiti dubinsku procjenu dizajna konsolidiranog sustava objave EU-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73210000
79311000
79311100
79311200
79311300
79311410
79314000
79311400
72321000
72322000
66171000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadatke treba izvršiti u prostorima koje će odrediti ugovaratelj. Održat će se najviše 3 koordinacijska sastanka s javnim naručiteljem u Bruxellesu.

II.2.4)Opis nabave:

Studija treba procijeniti potrebu uvođenja konsolidiranog sustava objave za različite financijske instrumente iz perspektive različitih korisnika. Treba ispitati potrebu za konsolidiranim sustavom objave prije i poslije trgovanja ili poslije trgovanja. Studija treba procijeniti kako bi različite vrste sudionika na tržištu koristile konsolidirani sustav objave (npr. najbolje izvršenje, analiza trgovinskih troškova).

Studija treba analizirati i postojeće okvira konsolidiranog sustava objave. U tom smislu, treba pružiti ne samo opći opis američkih i kanadskih okvira konsolidiranog sustava objave, već i detaljnu analizu funkcioniranja tih okvira. Studija treba predstaviti moguće scenarije za arhitekturu uspješnog okvira konsolidiranog sustava objave u EU-u. Studija u tim scenarijima treba procijeniti prednosti promicanja tržišnog natjecanja između nekoliko pružatelja usluga konsolidiranog sustava objave, uzimajući u obzir učinkovitost i troškove.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta i relevantnost predložene metodologije / Ponder: 75
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Mjere kontrole kvalitete / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/07/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/08/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Rue de Spa 2 (Maison de Maître), Room 'Poseidon', 1000 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga ponuditelj mora dostaviti puno ime, datum rođenja, nacionalnost i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 2 radna dana unaprijed na: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Opći sud Suda Europske unije
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/06/2019