Služby - 292823-2019

25/06/2019    S120    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Štúdia o vzniku konsolidovaného informačného systému EÚ

2019/S 120-292823

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Európska komisia, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
SPA2, 07/027
Brussels
1049
Belgicko
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE100

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5003
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5003
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o vzniku konsolidovaného informačného systému EÚ

Referenčné číslo: FISMA/2019/026/C
II.1.2)Hlavný kód CPV
79310000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Štúdia by mala poskytnúť komplexnú analýzu uskutočniteľnosti a podmienok vzniku centrálneho zdroja konsolidovaných obchodných údajov EÚ pre rôzne finančné nástroje. Mala by stanoviť výhody a nevýhody rôznych možných modelov konsolidovaného informačného systému EÚ.

Konkrétnejšie, ciele obstarávania sú:

1) Poskytnúť hĺbkovú analýzu potrieb potenciálnych používateľov konsolidovaného informačného systému EÚ.

2) Poskytnúť hĺbkové posúdenie návrhu konsolidovaného informačného systému EÚ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73210000
79311000
79311100
79311200
79311300
79311410
79314000
79311400
72321000
72322000
66171000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa vykonajú v priestoroch určených dodávateľom. Uskutočnia sa maximálne 3 koordinačné stretnutia s obstarávateľom v Bruseli.

II.2.4)Opis obstarávania:

Štúdia by mala posúdiť potrebu zaviesť konsolidovaný informačný systém pre rôzne finančné nástroje z hľadiska rôznych používateľov. Mala by preskúmať potrebu konsolidovaného informačného systému buď s údajmi pred obchodovaním a po ňom alebo s údajmi po uskutočnení obchodu. Štúdia by mala posúdiť, ako by rôzne typy účastníkov trhu využívali konsolidovaný informačný systém (napr. najlepšia realizácia, analýza nákladov na obchod).

Štúdia by mala tiež analyzovať existujúce konsolidované informačné rámce. V tomto ohľade by mal poskytnúť nielen všeobecný opis konsolidovaných informačných rámcov USA a v Kanade, ale aj hĺbkovú analýzu fungovania týchto rámcov. Štúdia by mala prezentovať možné scenáre pre architektúru úspešného konsolidovaného informačného rámca v EÚ. Štúdia by mala v týchto scenároch posúdiť výhody podpory hospodárskej súťaže medzi niekoľkými poskytovateľmi konsolidovaných informačných systémov so zreteľom na efektívnosť a náklady.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita a relevantnosť navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 75
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri súťažné podklady.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri súťažné podklady.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/07/2019
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/08/2019
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Rue de Spa 2 (Maison de Maître), Room 'Poseidon', 1000 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 2 pracovné dni vopred na adresu: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925 Luxembourg
Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď sa táto skutočnosť stala známou.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/06/2019