Werken - 292844-2019

25/06/2019    S120    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Swindon: Straatverlichting

2019/S 120-292844

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Swindon Borough Council
Civic Offices, Euclid Street
Swindon
SN1 2JH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Heather Lane
Telefoon: +44 1793463044
E-mail: hlane@swindon.gov.uk
NUTS-code: UKK14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swindon.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LED Lighting and CMS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34993000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Swindon Borough council (the employer), wishes to submit to tender the requirements for the provision of the design and installation for upgrading approx. 28 000 street lights throughout the Borough of Swindon to LED and the provision of a Central Management Software (CMS), some column replacements and column sleeving may be required as part of these works. These works are to create energy efficiency savings for the local authority. Priority is to generate the maximum cost savings as early in the contract as is possible.The contract start date is scheduled to commence 19.9.2019 with an installation period of 2 years, mobilisation period is expecting to commence on contract award with an initial period of design. The licences for the software will be novated at the end of the contract period to Swindon Borough Council and will be fully supported for 10 years from commencement of the LED upgrade. The estimated budget range for this opportunity is between 7 100 000 GBP and 8 500 000 GBP.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48100000 - JA07 - JA15
34928510 - IA19 - IA15
34928530 - IA15
34928500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK14
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sites throughout the Borough of Swindon as detailed in the site information of the tender documents.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Swindon Borough Council (the employer), wishes to submit to tender the requirements for the provision of the design and installation for upgrading approx. 28,000 street lights throughout the Borough of Swindon to LED and the provision of a Central Management Software (CMS), some column replacements and column sleeving may be required as part of these works. These works are to create energy efficiency savings for the local authority. Priority is to generate the maximum cost savings as early in the contract as is possible. The contract start date is scheduled to commence 19.9.2019 with an installation period of 2 years, mobilisation period is expecting to commence on contract award with an initial period of design. The licences for the software will be novated at the end of the contract period to Swindon Borough Council and will be fully supported for 10 years from commencement of the LED upgrade. The estimated budget range for this opportunity is between 7 100 000 GBP and 8 500 000 GBP.

To participate, suppliers will need to register as a supplier with ProContract,

www.supplyingthesouthwest.org.uk then register an interest before obtaining access to the tender documents.

In the event of difficulties registering as a supplier, please refer to the system administrator Proactis support

Team ProContractSuppliers@proactis.com

The draft tender documents which may be subject to amendments are included for information at this stage. The formal tender documents will be issued to the shortlisted suppliers for completion and submission.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Within the procurement documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Via the Southwest Portal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Swindon Borough Council
Civic Offices, Euclid Street
Swindon
SN1 2JH
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019