Werken - 292848-2019

25/06/2019    S120    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Bouwen van multifunctionele gebouwen

2019/S 120-292848

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Polen
Contactpersoon: Anna Chętnik
Telefoon: +48 261845877
E-mail: szi.jedz@ron.mil.pl
Fax: +48 261846668
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szi.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.szi.wp.mil.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Organizacyjna MON
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania:Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Żandarmerii Wojskowej

Referentienummer: 49/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211350
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb OZ ŻW, OS ŻW Warszawa oraz rozbiórka istniejącego budynku w kompleksie wojskowym w Warszawie. Więcej informacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45111300
45400000
45300000
45100000
45200000
45231300
45332200
45331100
45321000
45332300
45331210
45331221
45315600
31321000
31527200
45311100
31214500
45311200
31000000
45312310
45312311
45310000
31400000
32320000
32342400
32552600
45312000
45312100
45312200
45314300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Wawrzyszewska 2 w Warszawie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres robót obejmuje:

a) Rozbiórkę płyt betonowych wraz z krawężnikami będącymi w kolizji z przedmiotową inwestycją.

b) Rozbiórkę ogrodzenia siatkowego wraz z fundamentami.

c) Rozbiórkę nawierzchni utwardzonych w postaci parkingu zlokalizowanego w miejscu wyburzonego budynku internatowego wraz z wywozem istniejących płyt drogowych do przetransportowania na odległość 30km.

d) Rozbiórkę istniejących sieci i przyłączy wodociągowego.

e) Rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej.

f) Rozbiórkę istniejących linii kablowych oświetlenia zewnętrznego wraz z latarniami kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem.

g) Rozbiórkę istniejącej kanalizacji kablowej.

h) Wykonanie robót ziemnych, m.in.: niwelacja terenu, zdjęcie humusu, wykonanie niezbędnych nasypów i wykopów.

i) Budowę budynku wielofunkcyjnego.

j) Wykonanie nowych przyłączy i sieci sanitarnych: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego.

k) Budowę linii kablowych i latarni oświetlenia zewnętrznego, linii kablowych SN i nN.

l) Budowę układów uziomowych (stacja transformatorowa, oświetlenie zewnętrzne).

m) Budowę abonenckiej stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym.

n) Budowę i rozbudowę kanalizacji kablowej.

o) Ułożenie kabli światłowodowych i miedzianych w istniejącej oraz projektowanej kanalizacji kablowej.

p) Budowę ciągów pieszych oraz opaski przyściennej wokół budynku z kostki brukowej.

q) Budowę żelbetowych schodów zewnętrznych i żelbetowego podjazdu dla niepełnosprawnych.

r) Budowę nawierzchni utwardzonej dla ruchu samochodowego.

s) Odtworzenie nawierzchni utwardzonych po robotach przyłączeniowych.

t) Wzmocnienie komory ciepłowniczej pod nawierzchnią utwardzoną.

u) Budowę obiektu do przechowywania odpadów stałych.

v) Wycinkę drzew wg odrębnej decyzji administracyjnej.

w) Wykonanie oznakowania drogowego poziomego oraz pionowego.

x) Zagospodarowanie pozostałej części terenu objętego opracowaniem poprzez rekultywację terenu z wykonaniem trawników.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) Cena oferty brutto - 60 %

b) Termin zakończenia robót budowlanych – 20 %

c) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20 %

Szczegóły dotyczące terminu realizacji zamówieni oraz kryteriów zawarto w SIWZ

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał:

a) kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.2.2017 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 552) lub Zarządzenia Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2019 poz. 742) (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie tj. wykonawcy, lidera, partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej, podmiotu trzeciego, podwykonawcy)

b) Koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSW) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2142) (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie – wymienioną koncesję musi posiadać konsorcjant, który faktycznie będzie uczestniczył w wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie branży teletechnicznej.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może korzystać z zasobów innych podmiotów w zakresie posiadania:

a) kancelarii tajnej lub innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.2.2017 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 552) lub Zarządzenia Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.12.2017 r. (Dz.Urz. MON 2019 poz. 742) oraz

c) Koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSW) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2142)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: złożenia nw. dokumentów: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 17 000 000,00 PLN.

W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podania w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ustęp 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 14 do SIWZ),

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 14 do SIWZ),

g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego art. 24 ust.5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp (Załącznik nr 14 do SIWZ),

h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (Załącznik nr 14 do SIWZ), i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (Załącznik nr 14 do SIWZ). Wymienione dokumenty dotyczą wykonawcy, lidera, partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej, innego podmiotu, podwykonawcy.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:

a) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli Poufne lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie) a) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o charakterze/zakresie prac budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynków wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na kwotę co najmniej 17 000 000,00 PLN brutto (każda), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 4 do SIWZ).

b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ) Do wykazu należy załączyć:

c) oświadczenia o posiadaniu uprawnień budowlanych (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ) bez ograniczeń niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej (teletechnicznej).

d) dla kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć: oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ), pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

e) dla instalatora/ów konserwatora/ów systemów alarmowych należy załączyć: zaświadczenie, świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 /Norm Obronnych lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych klasy SA-4 (SA-3) zgodnie z aktualną normą obronną NO-04-A004, legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

Eventuele minimumeisen:

Ciąg dalszy Wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji:

f) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć: pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych g)dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych należy załączyć: pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych

Akredytacja systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli Poufne lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie) tj. wykonawcy, lidera, partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej, innego podmiotu, podwykonawcy. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może korzystać z zasobów innych podmiotów w zakresie posiadania: akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli Poufne lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego

Dotyczy wykazu robót budowlanych - W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Na wykonanie, robót budowlanych zostanie zawarta umowa zgodne z załączonym wzorem do SIWZ (Załącznik nr 11 do SIWZ).

2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

3. Ewentualne zmiany dokonane przez wykonawcę we wzorze umowy nie będzie przez zamawiającego uwzględniona.

4. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

5. Przed podpisaniem umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zgodnej ze wzorem umowy.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian (zgodnie z art. 144 Pzp) postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia limitu finansowego w danym roku.

Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykonania pełnego zakresu rzeczowego zamówienia, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Siedziba Zamawiającego: Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, POLSKA, pokój 405. Otwarcie ofert jest jawne.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Wstęp obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie Pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24.1.2017 r. Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. MON. poz. 18). Powyższa zasada ma zastosowanie również do czynności otwarcia ofert - Obcokrajowcy będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/wym. pozwoleń.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje przepisy art. 24aa ustawy Pzp

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy (podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5)

3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 213 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

4. Oprócz oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) Wykonawca wraz z ofertą powinien załączyć w formie elektronicznej nw. dokumenty:

1) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ);

2) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 10 do SIWZ)

3) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 22 do SIWZ)

4) Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ),

5) Oświadczenie Wykonawcy o zastosowanych materiałach i urządzeniach wraz z kartami katalogowymi (Załącznik nr 17 do SIWZ) – tylko w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych,

6) Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu (Załącznik nr 18 do SIWZ);

7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów (Załącznik nr 8 do SIWZ)

8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9) Dowód wniesienia wadium Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji - Oryginał dokumentu gwarancyjnego należy złożyć wraz z ofertą. Każdy z powyższych dokumentów musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wszystkie pliki muszą zostać skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) i przesłany na skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (w formie elektronicznej) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ),o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument dotyczy wykonawcy, lidera, partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do miniPortalu, a za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego www.szi.wp.mil.pl. W celu komunikacji z Zamawiającym przez portal ePUAP należy posłużyć się nazwą Stołeczny Zarząd Infrastruktury. Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, poprzez e-mail szi.jedz@ron.mil.pl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w ustawie Pzp w Dziale VI zatytułowanym Środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019