Werken - 292872-2019

25/06/2019    S120    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Kourou: Bouwwerkzaamheden

2019/S 120-292872

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Société immobilière de Kourou (SIMKO)
Postadres: 33 avenue Jean Jaurès — BP 812
Plaats: Kourou Cedex
NUTS-code: FRY3
Postcode: 97388
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. le directeur général
E-mail: ma.jules@simko.fr
Telefoon: +33 594321034
Fax: +33 594322995

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.simko.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://simko973.e-marchespublics.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://simko973.e-marchespublics.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://simko973.e-marchespublics.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Société d'économie mixte
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction de 56 logements locatifs sociaux «ARA» situés ZAC de Soula à Macouria

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Réalisation des travaux de bâtiment relatifs à la construction de 56 logements locatifs sociaux «ARA» situés ZAC de Soula à Macouria (îlot 4 des Rives de Soula — secteur 2.2.). Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en 10 lots qui seront traités par marchés distincts. Dévolution en marchés de travaux séparés pour chacun des lots; les offres variables sont strictement interdites. Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est de 16 mois, y compris période de préparation de 2 mois. Date prévisionnelle de début des travaux: 4e trimestre 2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de béton et maçonnerie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpente/couverture/faux-plafonds

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réalisation d'une charpente bois/couverture, faux plafond PVC.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie bois

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réalisation et pose de menuiseries en bois.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie aluminium

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réalisation de menuiseries en aluminium.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie/sanitaire

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réalisation de travaux de plomberie — sanitaire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité/télédistribution

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45312320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise en place électricité et réseau antenne collective; câblage.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtements de sols et murs

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Revêtement des sols et murs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peintures ouvrages intérieurs et extérieurs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serrurerie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose de grilles de sécurité.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eau chaude solaire

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eau chaude solaire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont listés dans le règlement de consultation. Avant toute notification, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché devra produire les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, dont la liste est fixée par l'arrêté du 22.3.2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire en application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Fort-de-France
Postadres: 35 boulevard du Général de Gaulle
Plaats: Fort-de-France
Postcode: 97200
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 596484141
Fax: +33 596484332
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence, toute personne ayant intérêt à conclure le contrat peut demander au juge de prendre toute mesure tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019