Werken - 292923-2019

25/06/2019    S120    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montfort-le-Gesnois: Bouwwerkzaamheden

2019/S 120-292923

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Résidence Amicie
53 rue Honoré Boutelle
Montfort-le-Gesnois
72450
Frankrijk
Telefoon: +33 243541200
E-mail: jc.montebrun@socofit.fr
NUTS-code: FRG0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://socofit.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.e-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.e-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Restructuration/extension de l'établissement EHPAD Amicie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux de restructuration et d'extension de l'EHAPD Amicie de Montfort-le-Gesnois (72).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage/ventilation/traitement d'air

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'installation de matériel de chauffage de ventilation et de traitement d'air.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 33
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— variante obligatoire nº 19: remplacement de la production d'eau chaude sanitaire existante en chaufferie,

— variante obligatoire nº 20: remplacement des caissons de soufflage simple flux par des caissons d'insufflation double flux,

— variante obligatoire nº 21: mise en place d'une production d'eau chaude solaire globale,

— variante obligatoire nº 22: rénovation complète de la chaufferie,

— variante obligatoire nº 23: réarmement motorisé des volets de désenfumage et clapets coupe-feu,

— variante obligatoire nº 24: contrat de maintenance des installations de chauffage — ventilation — désenfumage — rafraîchissement,

— variante obligatoire nº 30: ajout des installations de rafraîchissement dans les salons d'unités, salles à manger et salles d'animation.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Travaux de restructuration extension de l'ehpad Amicie de Montfort Le Gesnois (72)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité courants forts — courants faibles

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311200
44480000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'installation électrique, courants forts — courants faibles.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 33
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— variante obligatoire nº 25: alimentation électrique des volets roulants électriques de la zone administration,

— variante obligatoire nº 26: éclairage extérieur cheminement personnel,

— variante obligatoire nº 27: équipements des chambres en chambre double,

— variante obligatoire nº 28: contrôle d'accès par lecteur de badge en remplacement digicode,

— variante obligatoire nº 31: remplacement des équipements SSI existants par de nouveaux équipements.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Travaux de restructuration extension de l'ehpad Amicie de Montfort Le Gesnois (72)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rails de transfert

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30195800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'installation de rails de transfert (chambres).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 33
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Travaux de restructuration extension de l'ehpad Amicie de Montfort Le Gesnois (72)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur la plate-forme: http://www.emarchespublics.com

Des clauses sociales obligatoires sont définies dans le règlement de consultation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Nantes
44041
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019