Werken - 292957-2019

25/06/2019    S120    Werken - Dynamisch aankoopsysteem - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 120-292957

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London Borough of Haringey
Postadres: 1st Floor, River Park House, 225 High Road, Wood Green
Plaats: London
NUTS-code: UKI
Postcode: N22 8HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Supplier Engagement Team
E-mail: supplier.engagement@useadam.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://londonconstructionprogramme.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://demand.sproc.net

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://demand.sproc.net
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.sproc.net
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamic Purchasing System for the Provision of Minor Works

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

London Borough of Haringey (‘the Council’) as the Lead Authority is inviting applications from suitably qualified and experience suppliers to be appointed under a Dynamic Purchasing System (‘DPS’) for the provision of minor works and related services to be utilised by members of the London Construction Programme (‘LCP’) and other Contracting Authorities listed under ‘Additional Information’ within this Contract Notice (who shall collectively be the ‘LCP Members’).

The Council hosts the LCP currently has a total membership of 43 London Authorities and Public Sector Organisations.

The DPS is divided into 27 service categories as detailed further in the procurement documents. There will be no limit on the number of suppliers that may join the DPS for each Service Category. A supplier may apply for more than one service category.

The service categories can be divided into service templates and distributed by London regions and value bands.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
50000000
45300000
45310000
45453100
45442110
45451000
45421000
45421131
45421132
45441000
45261000
45431200
45262500
45332000
45432110
45111100
45262100
45262660
45111213
45112700
45342000
45215100
45213312
45111240
45343230
45343200
45320000
98395000
45213150
45421141
45410000
45233139
45233141
44211000
09330000
31121000
45110000
71632000
45312200
77211500
45211310
45331000
50710000
45255420
45340000
50413000
50531200
45420000
50750000
71631430
45312100
50413200
45233210
50230000
45233293
45233290
50232000
45316110
45262700
71421000
45262520
45262650
45450000
45232452
45232410
45430000
45440000
45421151
45330000
71315300
45431000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The works to be procured under the proposed DPS are likely to be wide and varied, and cover all aspects of minor works to include but not limited to:

— asbestos,

— brickwork,

— carpentry and joinery,

— cleaning and clearance,

— drainage,

— electrical,

— energy efficiency,

— fencing and gates,

— fire,

— foundations,

— general construction multi trade,

— glazing,

— groundworks,

— heating, gas appliances and installations,

— highways,

— landscaping,

— lifts,

— masonry,

— modern methods of construction,

— painting and decorating,

— plasterwork and other finishes,

— plumbing,

— principal contractor,

— roofing,

— scaffolding,

— specialist treatment,

— wall, floor, tile and sheet finishes.

The DPS can be filtered by service templates, geographical region and value banding. LCP Members may therefore invite all the suppliers within a particular service category requirement. This option shall be set out within SProc.Net at the time of call-off.

The supplier agreement includes a set of terms and conditions that may be utilised by the parties for subsequent call-offs under the DPS (albeit Contracting Authorities are permitted to incorporate their own preferred forms subject to their ongoing compliance with the restricted procedure under which this DPS is being procured).

The DPS in itself is therefore not a contract; contracts are only formed when Services are called-off under the DPS.

The tender documents issued by Contracting Authorities for specific call-offs under this DPS will fully confirm the specific terms and conditions applicable for the execution of the works.

Suppliers should also note that this DPS places no obligation on its approved users to procure any Minor Works during the term of this DPS.

LCP is working in association with adam HTT Ltd to develop and maintain this DPS.

Suppliers should read this Contract Notice carefully and in full before submitting their application to join the DPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 144
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

An initial term of 7 years with an option to extend on a rolling 12-month basis for a further period of up to 5 years.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Council will have an option to extend the duration of the DPS following an initial 7-year period on a rolling 12-month basis for a period of up to 5 years.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Selection criteria as stated in the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Contract documents available at http://demand.sproc.net

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2031
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

A full copy of the procurement documentation relating to this DPS procurement will be available for unrestricted and full direct access, free of charge from the date of publication of the Contract Notice via: http://demand.sproc.net

The Council wishes to establish a DPS for use by current and future LCP Members and other public sector bodies. Service provision will be across a wide range of public sectors including (but not limited to) housing, education, social services, care, health, environmental, highways, etc.

The public sector bodies (and their statutory successors) to whom the use of this DPS will be open, on the proviso that they have an administrative office within the M25 of Greater London include by not limited to the following list:

Members of the London Construction Programme and other public sector organisations in London:

— Government departments and its agencies,

— Canal and River Trust

— Local Authorities,

— National Parks Authorities,

— The Corporate Officer of the Lead of House of Lords and the Corporate Officer of the Leader of the House of Commons,

— Educational establishments across England and Wales maintained by the Department for Education including Academies, Colleges, Free Schools, LA Maintained Schools, other types, Special Schools, Universities,

— social enterprises within the culture and leisure sectors in the United Kingdom,

— police forces in the United Kingdom,

— Fire and Rescue services in the United Kingdom,

— NHS Bodies including acute trusts, clinical commissioning groups, mental health trusts, health and care trusts, ambulance trusts, area teams, specialist health authorities, others and NHS property services,

— Department of Health Advisory Bodies and Committees,

— hospices in the UK,

— registered providers of social housing,

— Care Quality Commission, independent regulator of health and social care in the UK,

— care homes,

— mental health service,

— national housing federation,

— third sector and charities,

— charities in the UK,

— citizens advice bureau,

— Limited Companies and other enterprises owned by other bodies other than those listed above but qualifying as Bodies Governed by Public Law for the purposes of the Public Contracts Regulations 2015.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: London Borough of Haringey
Postadres: 1st Floor, River Park House, 225 High Road, Wood Green
Plaats: London
Postcode: N22 8HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: LCP-DPS-Services@haringey.gov.uk
Telefoon: +44 2084895305

Internetadres: https://www.haringey.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: London Borough of Haringey
Postadres: 1st Floor, River Park House, 225 High Road, Wood Green
Plaats: London
Postcode: N22 8HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: LCP-DPS-Services@haringey.gov.uk
Telefoon: +44 2084895305

Internetadres: https://www.haringey.gov.uk

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Adam HTT Ltd
Postadres: The Pinnacle, 170 Midsummer Boulevard
Plaats: Milton Keynes
Postcode: MK9 1BP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: supplier.engagement@useadam.co.uk

Internetadres: http://demand.sproc.net/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019